nieuwsbrief-headers_600px_alg

26 januari 2022 - Update procedures Change=

Beste (ex)huurders van Change=, dear (ex) Change= tenant (Engllish below)

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de actuele stand van zaken in de discussie over diensten- en servicekosten. Deze tekst is van 26 januari 2022

Stand van zaken voor alle (ex) bewoners

We wonnen de procedure over de dienstenovereenkomst. Daarna stopte Change= met innen van die kosten. Maar al heel snel verhoogden ze het voorschot voor de servicekosten met hetzelfde bedrag. Sterker nog, met een hoger bedrag. Daar maakten veel bewoners bezwaar tegen, lieten het afgeschreven bedrag terugstorten en betalen alleen wat in het contract is afgesproken. Daarop ging Change= heel onaardig doen, waarop we ze weer moesten aanspreken. Daarover hieronder meer.

Maar hoe gaat het nu verder? Bewoners willen de onterecht betaalde kosten terug. Plus een eerlijke afrekening voor afgesproken diensten op basis van echt gemaakte kosten. Waarom duurt dat dan zo lang? Probleem is dat Change= probeert daarin allerlei kosten te stoppen die wat ons betreft in de kale huur zitten, die horen bij hun eigen bedrijfsvoering en kosten die niet redelijk of niet overeengekomen zijn.

We trekken vanuit !WOON samen met advocaten en bewoners een heldere lijn. Dat doen we zorgvuldig, want we willen natuurlijk niet nat gaan bij de rechter. Daarom moet er duidelijkheid komen over een aantal belangrijke kostenposten, met inzicht in achterliggende facturen en de verdeling van die kosten.

Daarmee kwamen we in de correspondentie tussen de advocaten nog niet verder. Intussen kwamen wel 99 zaken over de servicekosten 2019 van Zuidoost op zitting bij de Huurcommissie. Change= leverde daar allemaal nieuwe stukken en afrekeningen bij en dat maakte weer een stukje duidelijker. We hebben die zitting dus even afgewacht, voor we verdere stappen zetten. Daar informeren we je komende weken over, dus let op je mailbox en zegt het voort!

Zitting Huurcommissie voor 99 huurders Zuidoost over servicekosten 2019

Maandag 23 januari hield de Huurcommissie een online zitting over 99 zaken van Change= Zuidoost. De inzet: afrekening van de servicekosten over 2019. De uitkomst van het proces moet de richtlijn opleveren om voor alle huurders af te rekenen.
Ter voorbereiding van de zitting maakte de rapporteur van de Huurcommissie een rapport. Daarvoor is het pakket van ruim 400 pagina’s aan specificaties, bonnen en berekeningen bestudeerd. Van een aantal belangrijke posten waren wel overzichten, maar ontbraken de specifieke rekeningen. Daarom zijn een aantal grote posten voorlopig op 0 gezet en komt de kosten in het rapport laag uit.

De huurders in Zuidoost betaalden (in het algemeen) als voorschot per maand:

Servicekosten € 46,30
Nutsvoorzieningen centrale voorzieningen € 27,62
Nutsvoorzieningen Individueel warmte € 15,00
Nutsvoorzieningen Individueel elektra € 15,00
Totaal servicekosten € 103,92

Community lidmaatschap € 49,50
Interieur pakket € 23,50
Internet € 45,00
Totaal dienstenovereenkom € 118,00

TOTAAL voorschot (servicekosten + diensten) € 221,92 per maand.

Over het hele jaar is dan 12 x dat bedrag = € 2663 betaald. Als het rapport van de Huurcommissie gevolgd zou worden zou daar € 736 van overblijven.
Maar let op!! Een rapport is geen uitspraak.

Herziene afrekening op komst voor Zuidoost

Tijdens de zitting betoogde de advocaat van Change= en de eigenaren en financieel directeur Van Renselaar van Change= dat alle kosten gemaakt en terecht zijn. Ze hebben een enorm pakket stukken ingeleverd. Dat zou de rapporteur niet hebben meegenomen in de beoordeling. Ze lieten weten dat de bewoners van het Elizabeth Cady Stantonplein deze week een herziene afrekening tegemoet kunnen zien.
Nou, dat kennen we uit Nieuw-West. Dan komt er een afrekening dat je nog moet bijbetalen. Of in het beste geval schelden ze je zogenaamd de extra kosten kwijt en komt de afrekening precies op het bedrag dat je al hebt betaald. Te betalen 0.
Maar daarmee is het natuurlijk nog lang niet klaar.

Wat nam de rapporteur van de Huurcommissie niet mee?
De rapporteur keek wel degelijk naar de stukken en bonnen. Alleen waren die lang niet altijd compleet of duidelijk.

Zo zijn in het rapport de kosten voor bijvoorbeeld internet op 0 gezet. Niet omdat er niets is geleverd, maar omdat uit de stukken niet blijkt voor welke kosten de rekening is. Levering van signaal (service) is iets heel anders dan de installatie, die van de verhuurder is.

Over de kosten voor elektra en warmte zijn geen opmerkingen: de rapporteur heeft de afrekeningen bekeken en nagerekend.

De kosten voor water zijn door de rapporteur op 0 gezet omdat facturen ontbreken. Hier zal Change= nog nader moeten specificeren.

De kosten voor schoonmaak, vuilafvoer en huismeester zijn door de rapporteur op € 12,00 voor het gehele jaar bepaald (conform de wet). De verhuurder heeft wel facturen overgelegd, maar deze onvoldoende gespecificeerd. Hier is dus ook discussie over.

Het onderhoud van installaties is op 0 gezet. Dit zijn geen servicekosten.

Het ‘home interieur pakket’: geen facturen, door de rapporteur op 0 gezet. Tijdens de zitting vroeg de huurcommissie of het laminaat is vastgelijmd. In dat geval hoort het namelijk bij de woning (onroerende zaak) en telt het niet in de servicekosten. Die vraag is in de eerdere procedure al beantwoord door de kantonrechter: de vloer zit vast en telt niet mee. Dus dat oordeel blijft waarschijnlijk staan. Wel komt er een bedrag van € 7,11 per maand (€ 85,32 per jaar) bij voor de gordijnen (waar wel bonnen voor waren).

Wat gaat de Huurcommissie nu doen?
Na horen van de advocaten en discussie over de ingediende stukken besloot de commissie tot nader overleg met hun rapporteur. Daarna volgt waarschijnlijk uitspraak begin maart. Wij verwachten dat Change= daar niet blij van wordt. Zij zullen dan waarschijnlijk de afrekening voorleggen aan de kantonrechter. Daar hebben ze acht weken voor na de uitspraak van de Huurcommissie. De procedure bij de kantonrechter gaat ook geruime tijd duren. Dus helaas, geduld blijft geboden. Maar de kans dat de bewoners aan het eind van de rit flink wat geld terugkrijgen wordt wel steeds groter.
Er is ook een mogelijkheid dat het sneller gaat: als we er met Change= uitkomen.

Incasso afgewend - geschil is geen achterstand

Toen Change= eenzijdig het voorschot van de servicekosten in Nieuw-West verhoogde maakten veel mensen bezwaar. Maar door de automatische incasso werd toch het verhoogde bedrag van hun rekening afgeschreven. Daar maakten velen bezwaar tegen en lieten de bank het geld terugstorten (storneren). Change= schakelde twee deurwaarderskantoren in, een voor Nieuw-West en een voor Zuidoost. Die stuurden aanmaningen aan de betreffende huurders.

Daarop kregen ze vele verontwaardigde reacties: het gaat niet om een achterstand, het gaat om een omstreden bedrag. Dat kan je niet innen tot de vordering vaststaat door een onherroepelijke uitspraak van Huurcommissie of kantonrechter. Ook onze jurist nam contact op met de deurwaarders. Zij erkenden dat incasso nu niet kan. Dreiging afgewend, maar helemaal niet leuk natuurlijk.

Heb je geen bezwaar gemaakt en betaal je wel het verhoogde bedrag? Maak je geen zorgen: het is een voorschot. De definitieve eindafrekening (waarschijnlijk door een uitspraak van de kantonrechter) bepaalt wat je moest betalen en wat je terugkrijgt.

Change= doet moeilijk met verhuurverklaring

Als je verhuist vraagt de volgende verhuurder soms een verhuurverklaring. Stel je hebt altijd keurig betaald, maar je was het niet eens met de verhoging van de servicekosten en hebt die niet betaald. Wat doet Change-= dan? Je raadt het al: ze geven een negatieve verklaring af.

Change= verklaart hierbij dat :

o Huurder op het moment van ondertekening van deze verklaring wel huurachterstand heeft
o Huurder de financiële verplichtingen in de afgelopen 12 maanden niet is nagekomen
o Huurder het gehuurde heeft bewoond zoals een goed huurder betaamt

Gelet op voorgaande geeft Change= een negatieve verklaring af

Dat klopt dus niet. Er is geen huurachterstand, er is een geschil.
Dit is al diverse huurders overkomen. Na lang aandringen en diverse keren vragen kregen zij uiteindelijk toch een positieve verklaring.

Als het weer gebeurt ziet onze advocaat goede kansen in kort geding. Daarvoor is dan een huurder nodig die een positieve verhuurverklaring is geweigerd wegens niet betalen van de omstreden verhoging en die een spoedeisend belang heeft bij het verkrijgen van zo’n verklaring. Bijvoorbeeld een huurder die zich in wil schrijven bij een andere aanbieder en daarvoor zo’n verklaring nodig heeft. Zit je in die situatie? Meld je bij ons, de kosten voor de procedure dekt ons juridisch fonds als het nodig is.

Change= doet moeilijk met borg

Wie nu vertrekt en niet alles heeft betaalt wat Change= vraagt krijgt ….. je raadt het al …. niet de volledige borg terug. Ze houden het betwiste bedrag in van de borg. Ook dat zullen we meenemen in de procedures en vorderingen. Wie dit overkomt kan ons mailen met als titel “Change= houdt deel borg in”.

Vragen? Kijk vooral in de Q & A Procedures Change=


Vriendelijke groet van het team van !WOON,

Hanna, Ouafa, Rick en Tjerk

ENGLISH

Dear (ex) Change= tenant

With this newsletter we inform you about the state of affairs in the discussion on service costs. Sorry, but because of a lack of time we couldn't add a translation this time. Please copy paste the text above into www.deepl.com and you'll get a faily good translation.

Best regards from the team of !WOON,

Hanna, Ouafa, Rick en Tjerk
Change= August Allebéplein Amsterdam
twitter facebook linkedin