nieuwsbrief-headers_600px_alg

December 2021 Update discussie kosten bij Change=

Beste (ex)huurders van Change=, dear (ex) Change= tenant (Engllish below)

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de stand van zaken discussie over diensten- en servicekosten.

De afgelopen week veroorzaakte Change= onrust met brieven van een incassobureau en gerechtsdeurwaarder. Onze advocaten hebben duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is. Diverse van jullie hebben zelf ook contact opgenomen met de deurwaarder, heel goed.

Stand van zaken
Voor 250 huurders wonnen we de rechtszaak over de dienstenovereenkomst. Een aparte overeenkomst mag niet. Vele anderen willen ook meedoen in het vervolg op deze procedure. Namens hen hebben de advocaten een claim neergelegd bij Change=. Zo nodig leidt dat ook tot een rechtszaak van. Of het zo ver komt hangt af van de discussie tussen de juristen.
Als reactie op de uitspraak stopte Change= met in rekening brengen van die kosten voor de dienstenovereenkomst. In ruil daarvoor kwamen ze met een enorme verhoging van het voorschot voor de servicekosten. Voor de zekerheid hebben ze ook beroep ingediend tegen de uitspraak van de rechter.

Moet je dat verhoogde voorschot ook betalen?
Nee, dat hoeft in elk geval voorlopig niet. Het is sterk de vraag of de kosten redelijk zijn en of ze ook afgesproken zijn. Dus als je bezwaar hebt gemaakt hoef je de verhoging niet te betalen. Wat je wel moet blijven betalen is het eerder afgesproken voorschot voor de servicekosten. Veel huurders hebben daarom het verhoogde bedrag dat van hun rekening werd afgeschreven laten terugstorten (storneren). In plaats daarvan hebben ze het bedrag zonder de verhoging betaald. (Als je de verhoging wel betaalt is dat niet erg, het is een voorschot dat later afgerekend moet worden).

Waarom dan die incassobrief?
Change= heeft de bureau's LAVG en Groot & Evers opdracht gegeven een betalingsachterstand te innen. Maar het is geen achterstand, het is een betwist bedrag. Dat kunnen ze niet innen zolang er geen uitspraak van Huurcommissie of kantonrechter over de servicekosten is. Het lijkt er op dat het incassobureau dit inmiddels ook begrijpt. De advocaten hebben Change= opgeroepen hier mee op te houden en laten weten dat een kort geding volgt als de onterechte incasso's doorgaan.

Wanneer komt die afrekening van de dienstenkosten?
De situatie verschilt per jaar:

2017 (Nieuw-West)
De advocaten hebben Change= gevraagd de dienstenkosten terug tebetalen aan iedereen die hiervoor in 2017 heeft betaald. Dat gaat dan om (ex)huurders in Nieuw-West. Voor dat jaar is een herziening van de servicekosten niet mogelijk en op grond van het vonnis moet Change= betalen. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als Change= niet instemt volgt incasso van onze kant.

2018 (Nieuw-West)
Voor dit jaar heeft Change= voor alle studio's een procedure ingediend bij de Huurcommissie voor herziening van de afrekening van de servicekosten. Dat deden ze op de laatste dag dat dit kon. Zo willen ze alsnog de dienstenkosten onderbrengen in de afrekening van de servicekosten. Het is de vraag of dat formeel zo kan, daar moet de Huurcommissie (en eventueel daarna de kantonrechter) zich nog over buigen. Kan het wel, dan volgt een afrekening op basis van de werkelijke kosten. Als het verzoek niet correct was is ook het jaar 2018 verlopen en geldt hetzelfde als voor 2017.

2019 (Nieuw-West en Zuidoost)
Voor Zuidoost lopen 99 procedures bij de Huurcommissie voor afrekening van de servicekosten in 2019. De zitting is gepland op 24 januari. Normaal gesproken weten we dan begin maart wat de Huurcommissie vindt van de redelijkheid van de kosten. Vervolgens kan Change= nog wel naar de kantonrechter.

Voor Nieuw-West wachten we nog even de discussie over 2018 af. Wordt dat jaar inhoudelijk beoordeeld, dan zal de uitkomst daarvan leiden tot een herziene afrekening over 2019. Heeft Change= de zaak over 2018 verkeerd of te laat ingediend, dan is dat jaar voorbij maar zal een discussie over 2019 gaan volgen.

2020 en 2021 (Nieuw-West en Zuidoost)
De discussie over die afrekening volgt nadat duidelijk is welke kosten wel en welke niet redelijk zijn.

De uitwisseling met de advocaten van Change= loopt. Binnenkort komt iets meer duidelijkheid over de kosten en of Change= en de eigenaren het beroep tegen het vonnis van de kantonrechter willen doorzetten. Mogelijk komt ook al duidelijkheid over teruggave van in 2017 teveel betaalde kosten.

Wat moet ik nu doen?
  • Zorg dat je op de hoogte blijft, via deze nieuwsbrieven, de Facebook groepen, de apps of via je vrienden.
  • Als je nog niet in een procedure zit is dat niet erg. We proberen tot voor alle (ex)huurders duidelijke en gunstige resultaten te komen. Zodat je straks weet wat je moet betalen en waarvoor. Een redelijk bedrag, maar niet meer dan dat.
  • Voor alle betrokkenen is het nuttig om tot een heldere en eerlijke afrekening te komen. Dan kunnen we de berg juridische zaken afsluiten. Het alternatief is vele zaken voeren over de afrekening van de kosten, voor elk jaar apart. Dat is veel werk voor iedereen en kan lang duren, maar als het nodig is zullen we jullie daar bij helpen.
  • Krijg je alsnog een incassobrief? Maak dan bezwaar bij de deurwaarder of het incassobureau. Je vindt een standaardbrief op de Change= pagina op onze website.
Voor nu wensen we je hele fijne dagen.

Vriendelijke groet van het team van !WOON,

Hanna, Ouafa, Rick en Tjerk

ENGLISH

Dear (ex) Change= tenant

With this newsletter we inform you about the state of affairs discussion on service costs.
Last week Change= caused a commotion with letters from a collection agency/bailiff. Our lawyers have made it clear that this is not correct. Several of you have contacted the bailiff yourself, very good.

State of affairs
We won the court case on the community costs for 250 tenants. A separate agreement is not allowed. Many others also want to participate in the continuation of this procedure. On their behalf, lawyers have submitted a claim to Change=. If necessary, this will also lead to a lawsuit. Whether it gets that far depends on the discussion between the lawyers.

Fine, was the reaction of Change= to the ruling, they stopped charging for the community costs. In return, they came up with a huge increase in the advance payment for the service costs. They also filed an appeal against the court ruling.

Do you also have to pay that increased advance?
No, at least not for the time being. It is very much a question of whether the costs are reasonable and whether they have been agreed. So if you have objected you do not have to pay the increase. What you do have to continue paying is the previously agreed upon advance payment for the service charges. Many tenants reversed the increased amount that was debited to their account. Instead, they paid the amount without the increase. (If you do pay the increase, that is no problem, it is an advance payment that has to be settled later).

So why the collection letter?
Change= has commissioned the LAVG and Groot & Evers agencies to collect a payment arrears. But it is not arrears, it is a disputed amount. They cannot collect that amount as long as there is no ruling from the Huurcommissie or Court about the service costs. It seems that the collection agency now understands this too. The lawyers have called on Change= to stop this and let it be known that summary proceedings will follow if the unjustified collections continue.

When will the settlement of the service costs take place?
The situation varies from year to year:

2017 (Nieuw-West)
The lawyers have asked Change= to refund the service charges to everyone who paid for them in 2017. This concerns (former) tenants in Nieuw-West. For that year a revision of the service costs is not possible anymore and based on the ruling Change= must pay. The appeal has no suspensive effect. If Change= does not agree, collection will follow from our side.

2018 (New-West)
For this year Change= has filed a procedure with the Rent Commission to revise the settlement of the service costs for all studios. They did this on the last day that this was possible. They want to include the community costs in the settlement of the service costs. The question is whether this is formally possible; the Rent Commission (and possibly the Subdistrict Court) still has to decide on this. If it is possible, settlement will follow on the basis of the actual costs. If the request was incorrect, the year 2018 has also expired and the same applies as for 2017.

2019 (New West and Southeast)
For South-East 99 procedures are running at the Rent Commission for settlement of service costs in 2019. The hearing is scheduled for 24 January. Normally we will know in early March what the Rent Commission thinks of the costs. Change= can then still go to the cantonal court.

For Nieuw-West we are waiting for the discussion about 2018. If that year is assessed substantively, the outcome will lead to a revised settlement for 2019. If Change= has submitted the case for 2018 incorrectly or too late, then that year is over but a discussion about 2019 will follow.

2020 and 2021 (New West and Southeast)
The discussion about the settlement will follow after it is clear which costs are reasonable and which are not.

The exchange with the Change= lawyers is ongoing. Soon there will be more clarity about the costs and whether Change= and the owners want to continue the appeal against the community costs ruling of the court. There may also be clarity on the reimbursement of costs in 2017.

What should I do now?
  • Make sure you stay informed, via these newsletters, the Facebook groups, the apps or via your friends.
  • If you are not yet in a procedure, don't worry. We try to achieve clear and favourable results for all (former) tenants. So that you will soon know what you have to pay and for what. A reasonable amount, but no more than that.
    It is useful for all concerned to arrive at a clear and fair settlement. Then we can close the mountain of legal cases. The alternative is to have many separate cost settlement cases for each year. That is a lot of work for everyone and can take a long time, but we will help you if necessary.
  • Do you receive a collection letter? If so, make an objection to the bailiff or collection agency. You will find a standard letter on the Change= page on our website.
  • For now, we wish you a happy holiday season.
Best regards from the team of !WOON,

Hanna, Ouafa, Rick en Tjerk
Change= August Allebéplein Amsterdam
twitter facebook linkedin