Q & A kosten en procedures Change= (English below)

Uitleg over kosten en procedures bij Change= Q & A (English below)

Change= berekent (te) hoge kosten. Naast huur en servicekosten betaal je apart voor een dienstenovereenkomst. Op 21 juni heeft de kantonrechter bepaald dat deze constructie niet geldig is. Deze uitspraak geldt voor 250 huurders uit het pand in Amsterdam Nieuw-West en één huurder uit het pand in Zuidoost. Verder zijn er inmiddels ook enkele uitspraken van de Huurcommissie over de servicekosten voor het August Allebéplein.

Wat is nu precies de uitspraak van de kantonrechter?


De rechter heeft de dienstenovereenkomst ongeldig (nietig) verklaard. Dit gaat dus over de diensten die je extra aan Change= betaalt. Verwar dit niet met de servicekosten. De dienstenovereenkomst omvat:

  • Kosten internet (wifi) in eigen woning
  • Kosten basis inbouwpakket
  • Community kosten (community manager, beveiliging, woonconsumenten)

Uitspraken

Zie hier ook het artikel op rechtspraak.nl

Reactie Change= op uitspraak rechter


Change= heeft verschillende reacties verstuurd op het vonnis. Mogelijk gaan ze in beroep. Dat kan tot 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter. Ook willen ze kijken of ze de kosten uit de dienstenovereenkomst kunnen verrekenen met de servicekosten. Op 29 juni hebben ze alle huurders in Nieuw-West en Zuidoost laten weten dat ze voor juli de dienstenovereenkomst niet meer in rekening brengen. Bewoners krijgen alleen nog een factuur voor optionele diensten zoals een scooter- parkeerplaats, de gastenpas en het tv-pakket als ze dat hebben afgesloten.

Daarnaast ontvingen de huurders van het pand aan het August Allebéplein op 30 juni een bericht over ‘herziene afrekening servicekosten 2018’. Daarin telt Change= de kosten van de dienstenovereenkomst op bij de servicekosten. Dat kan niet zomaar. Deze afrekening is niet rechtsgeldig en dat hebben de advocaten van de huurders ook aan Change= laten weten. Zie verder hieronder.

Wat gaat er verder gebeuren?

Wij kijken wat Change= nu gaat doen en of ze in beroep gaan. Advocaten van beide partijen zijn met elkaar in gesprek. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren we jullie.

Q & A

 

Niet meegedaan met procedure

 

Q            Ik heb niet meegedaan met de procedure. Wat kan ik doen?

A             Zet je naam en contactgegevens in dit document (link)

Je staat dan vast op de lijst. We kijken eerst hoe Change= reageert op de uitspraak en of ze de te hoge kosten terugbetalen over de periode dat je er woont. Doen ze dat niet en er komt geen overeenstemming? Dan stappen we ook voor jou naar de rechter. Als Change= in beroep gaat wachten we eerst die uitkomst af. Een nieuwe procedure heeft dan nog geen zin. Ze hebben drie maanden om in beroep te gaan. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn krijg je bericht van ons.

Q            Kan ik alvast stoppen met betalen van de dienstenovereenkomst?

A            Nee, als je niet hebt mee gedaan met de procedure dan adviseren we je om niet te stoppen met het betalen van de dienstenovereenkomst. Wel is de kans groot dat ook jij die kosten straks terug kunt krijgen.

Wel meegedaan met procedure

 

Q            Krijg ik nu mijn geld terug?

A             De rechter heeft bepaald dat Change= moet terugbetalen. (uitvoerbaar bij voorraad). We verwachten echter niet dat Change= dit zomaar zal doen. Indien Change= niet betaalt helpen we jullie om het geld terug te vorderen.

Q             Hoe werkt dat?

A             De advocaat start een gezamenlijke incasso. Wie aan de procedure mee heeft gedaan krijgt hierover per e-mail bericht.

Q            Kan ik per 1 juli stoppen met betalen van dienstenovereenkomst?

A             Ja, als je mee hebt gedaan aan de procedure dan kan je stoppen met het betalen van de dienstenovereenkomst. Zet je automatische incasso stop. LET OP! De huurprijs en servicekosten moet je blijven betalen. Heb je extra diensten afgesloten bij Change= los van de dienstenovereenkomst? Denk aan een tv abonnement of een klusjesman? Dan moet je deze kosten wel blijven betalen.

 

Voor huurders in Nieuw-West -nieuwe afrekening over 2018 niet geldig

 

De huurders op het August Allebéplein ontvingen op 30 juni een herziene afrekening servicekosten 2018. Daarin zijn de kosten van de dienstenovereenkomst opgeteld bij de servicekosten. Sommige huurders zouden zelfs meer moeten betalen dan het al betaalde voorschot. Niet doen, de afrekening is te laat. Het jaar 2018 is gesloten. De advocaten stuurden hierover deze brief.

En wat zegt de Huurcommissie?

De Huurcommissie heeft in een aantal proefzaken uitspraak gedaan. Daarin hebben ze – na de uitspraak van de kantonrechter – bekeken wat er gebeurt als je alle kosten als servicekosten zou zien. Dat komt lager uit dan wat huurders nu aan servicekosten en dienstenkosten bij elkaar betalen. Let wel: die uitspraken zijn niet definitief. De Huurcommissie heeft een aantal kosten op 0 gezet omdat ze onder de gewone verhuurkosten vallen of omdat Change= geen facturen heeft overlegd. Tegen deze uitspraken kan Change= in beroep.

Q             Ik woonde er in 2018 en ik heb voor 1 juli een procedure starten bij de Huurcommissie over de servicekosten 2018. Is dat slim?

A             Dat kan voordelig maar ook nadelig voor jou uitpakken.

Voordeel: Mogelijk heb je teveel servicekosten betaald en krijg je iets terug.

Nadeel: Als je pech hebt kan Change= alsnog de dienstenovereenkomst verrekenen met de servicekosten 2018. Je betaalt dan meer dan de mensen die geen procedure hebben opgestart. Bij hen is de termijn voor een herziene afrekening over 2018 verstreken. Zij krijgen waarschijnlijk het bedrag dat ze voor de dienstenovereenkomst hebben betaald terug (€ 95 per maand). Zie ook  de brief van de advocaten van huurders aan Change van 2 juli (pdf). Als je niet dit risico wilt lopen kan je de procedure bij de Huurcommissie intrekken.

Andere vragen?

Als er belangrijke nieuwe vragen en antwoorden komen vullen we deze pagina aan.
We sturen dan bericht aan de bewoners van beide panden via de Facebook groepen, de mail en de Huurdersvereniging.

 

English: Procedures and costs Change=

Change= charges (too) high costs. In addition to rent and service costs, you pay separately for a service agreement. On June 21, the subdistrict court ruled that this construction is not valid. This ruling applies to 250 tenants from the building in Amsterdam Nieuw-West and one tenant from the building in Zuidoost. In addition, there are now also some verdicts from the Huurcommissie about the service costs for the August Allebéplein.

What exactly is the judge’s ruling?

The judge has declared the service agreement invalid (void). This is about the services that you pay extra to Change=. Do not confuse this with the service charge. The service agreement includes:

  • Costs internet (wifi) in your own home
  • Cost basic installation package
  • Community costs (community manager, security, residential consumers)

Response Change= to judge’s decision

Change= has sent several responses to the verdict. They may appeal. This is possible up to 3 months after the decision of the court. They’re also investigating the possibility to settle the costs from the service agreement with the service costs. On June 29th they have informed all tenants in Nieuw-West and Zuidoost that they won’t charge the additional service agreement, except for extra costs if these were agreed for optional service like scooter- parking, guest pass or TV package.

In addition, on June 30, tenants of the building in New West received a message about “revised settlement of service costs 2018. In it, Change= adds the costs of the service agreement to the service costs. This is not valid. Nice try, but that is not legally valid and the tenants’ lawyers have informed Change= (see below).

What is going to happen next?

We look at what Change= will do now and whether they will appeal. Lawyers from both parties are in talks. As soon as there are new developments, we will inform you.

Q & A

 

If you did not participate in the procedure

 

Q            I did not participate in the procedure. What can I do?

A             Put your name and contact details in this document (link)

If you do so, you’re on the list to reclaim your money if possible. We first look at how Change= reacts to the ruling and whether they will reimburse the excessive costs you have payed. If not and there is no agreement? Then we will also go to court for you. If Change= appeals, we first await the outcome. A new procedure would then make no sense. They have three months to appeal. We will notify you if there are important developments.

Q Can I already stop paying for the service agreement?

A No, if you have not participated in the procedure, we advise you not to stop paying for the service agreement. There is a good chance that you will also be able to recover those costs in the future.

 

If you did participate in the procedure

 

Q            Can I get my money back now?

A             The judge has ruled that Change= must repay (directly enforceable). However, we don’t expect Change= to do this just like that. If Change= does not pay, we will help you to recover the money.

Q            How does that work?

A             The lawyer will start a joint collection. Anyone who has participated in the procedure will be notified by e-mail.

Q            Can I stop paying for the service agreement as of 1 July?

A             Yes, if you have participated in the procedure, you can stop paying for the additional service agreement that you pay to Change=. Stop your direct debit. PAY ATTENTION! You must continue to pay the rent and normal service costs. Have you agreed on additional services at Change= on top of from the extra service agreement? Like a TV subscription or a handyman? Then you must continue to pay these costs.

 

For tenants in Nieuw-West

What about this new bill for 2018?

Those who lived on the August Allebéplein in 2018 have received a new bill. Change= adds all costs, but this is not legally valid. The tenants lawyers have informed them in tis letter (pdf, in Dutch).

What does the Huurcommissie say?

The Huurcommissie has ruled in a few trial cases. They have considered all costs as service costs. Their conclusion: total costs are a lot lower than what tenants now pay in service costs and additional service costs combined. Please note that these verdicts are not final. The Huurcommissie has set a number of costs to 0 because they are part of the normal rental costs or because Change= has not submitted any invoices. Change= can appeal against these rulings.

Q            I lived there in 2018 and started a service costs procedure before July 1st. Was this a good idea?

A             That can be beneficial but also disadvantageous for you.

Advantage: You may have paid too much service costs and you get something back.

Disadvantage: If you are unlucky, Change= can settle the service agreement with the service costs 2018 and you will pay extra. Those who didn’t start a procedure will probably get a refund for the € 95 a month they payed for the additional costs (dienstenovereenkomst). If you don’t want to risk this, you can cancel your procedure for service costs 2018.

 

Other questions?

If there are important new questions and answers, we will update this page.
We will then send a message to the residents

 

!WOON