Verhuizen, liever niet!

04 januari 2008

Onder dit motto heeft Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel op 16 november jl. een bijeenkomst gehouden voor ouderen in het stadsdeel.

De bijeenkomst, die werd georganiseerd door de medewerkster participatie van het wijksteunpunt, had als doel ouderen inzicht te geven in hun eigen positie op de woningmarkt in Zuideramstel, waarbij de focus gericht was op de mogelijkheden die ouderen hebben om ook op latere leeftijd hun eigen woonsituatie op een dusdanige manier te organiseren dat zelfstandig wonen mogelijk blijft.

Naast onderwerpen als de rechten van een huurder, de betaalbaarheid van de huur en de mogelijkheden om huurprijs en onderhoud te laten toetsen door het huurteam van het wijksteunpunt werd met name aandacht besteed aan woningaanpassing, de werkwijze van Woningnet en de woningruilcentrale van het wijksteunpunt.

De ruim 40 aanwezigen hebben in het verstrekte evaluatieformulier aangegeven dat men zeer tevreden was over de verstrekte informatie.

Een aantal aanwezigen gaf aan prijs te stellen op een vervolgbijeenkomst, waarbij vooral vragen rond de rechtspositie van huurders en de woningruilcentrale aan de orde zouden moeten komen.

De 2e bijeenkomst vond plaats op 14 december, en had als thema “Woont u nog met plezier?”.

De bijeenkomst was gericht op de groep Turkse bewoners van het stadsdeel, en had als insteek rechten en plichten van huurder en verhuurder.

Een aantal onderwerpen passeerde de revue, zoals huurwetgeving, de hoogte van de huurprijs, onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder, en wat te doen als er een geschil is met de verhuurder.

Ook de aanwezigen op deze avond stelden de informatie op prijs, en er werd aangegeven dat er ruime interesse was om een aantal onderwerpen nog een keer uitvoeriger aan de orde te stellen.

Door huurders te informeren en te ondersteunen hoopt het wijksteunpunt wonen de positie van huurders in het stadsdeel te versterken.

Artikel delen:

!WOON