Grote opkomst bij debat over ongedeelde stad!

30 oktober 2013

Het onderwerp de ongedeelde stad leeft. In een propvolle zaal van het Wijksteunpunt Wonen West liet een achttal genodigden het licht schijnen over het thema. Onderwerpen die aan bod kwamen waren hoe ‘de ongedeelde stad’ er precies uit ziet, wooncarrière voor Amsterdammers en de toegankelijkheid voor mensen van buiten de stad, de slechte doorstroming en de invloed van het kabinetsbeleid op de Amsterdamse woningmarkt.
Alle panelleden vonden het principe van de ongedeelde stad een goed uitgangspunt al waren er verschillen over de invulling van het idee. Tamira Combrink van Groen Links vond het vooral belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen wonen waar hij wil, waar Anne Wilbers van de Alliantie de nadruk legt op het voorkomen van hele gelijkvormige gebieden met bijvoorbeeld veel kansarme bewoners. Belangrijk is ook, benadrukte Hugo Priemus van onderzoeksinstituut OTB, om na te denken over het niveau waarop je dan wilt zorgen voor spreiding van verschillende bevolkingsgroepen. In kleinere gebieden, op straatniveau, kan het ook best homogener zijn.

Bikini differentiatie
Dat er weinig doorstroming is, is een groot probleem  voor nieuwe bewoners die de stad in willen en voor doorstromers die niet kunnen groeien naar een woning die beter past bij hun nieuwe levensfase. Een van de oorzaken van de gebrekkige doorstroming is het gebrek aan huurwoningen met een huurprijs net boven de sociale huurgrens. Hugo Priemus noemt het ‘’bikini differentiatie’’: het aanbod van huurwoningen in het segment tussen de liberalisatiegrens ( € 681,-) en € 1000,- is erg laag; vrije sector woningen worden doorgaans vanaf +/- € 1000,- verhuurd. Een aantal oplossingen voor de doorstroming worden genoemd. Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam kwam met een aantal suggesties zoals niet altijd maar de huren harmoniseren bij nieuwe verhuringen en woningruil. Anne Wilbers van de Alliantie geeft aan dat zij, als corporaties, nadenken over de huurprijzen bij nieuwe verhuringen en dat aan huurharmonisatie bij woningruil eigenlijk echt iets gedaan moet worden. Ook deelt ze het idee dat er meer goedkope vrije sector huurwoningen moeten komen, maar vindt het moeilijk om te kiezen voor minder inkomsten in een tijd waarin de financiën moeilijk zijn. Suggesties om bijvoorbeeld woningruil makkelijker te maken voor ouderen die naar een kleinere woning willen, moeten volgens haar serieus genomen worden.

Zorgen over zwakke bestuurders
Alle panelleden maken zich grote zorgen over het kabinetsbeleid en de zwakke bestuurders in Den Haag. Het voorstel van minister Blok om huren voor een groot deel afhankelijk te maken van de WOZ waarde is afgezwakt, maar Maarten van de Poelgeest vindt het gemak waarmee een dergelijk voorstel werd gedaan en het gebrek aan kritiek van andere partijen hierop, onbegrijpelijk. Het is voor hem een teken hoe ongelooflijk rechts het huidige politiek klimaat wel niet is. Hugo Priemus wijst erop dat het gevaar van kabinetsmaatregelen nog niet geweken is: de verkoop van een groot gedeelte van de sociale huurwoningen levert zo veel geld op dat er nog wel plannen in die richting ontwikkeld zouden kunnen worden. Een ander onderdeel van het kabinetsbeleid, de verhuurdersheffing, leidt tot het ongewenste gevolg dat corporaties gedwongen worden veel te verkopen. Met als gevolg dat bepaalde buurten voor sociale huurders niet meer toegankelijk zijn, alhoewel dat wel weer kansen biedt voor nieuwkomers in de stad die kunnen kopen en mensen die een stap willen maken in hun wooncarrière binnen Amsterdam.
Jeroen Slot van O+S Amsterdam waarschuwt dat de verschillen tussen binnen en buiten de ring steeds groter worden, en dat het ook geen oplossing is om de Amsterdamse woonregio als schaal te nemen voor de ongedeelde stad. De ongedeelde stad moet ook op wijkniveau bestaan. Wat we niet willen is dat er verschillende gebieden ontstaan met een verschillend voorzieningenniveau.

Amsterdam als Waddeneiland?
De problemen op de woningmarkt zijn groot en divers, een echte oplossing kan in dit debat niet gevonden worden. Ideeën die geopperd zijn: Michiel Mulder van de PvdA wil van de Amsterdamse woonsituatie een ‘waddeneiland’ maken. Daar hebben ze namelijk een apart, eigen puntensysteem dat goed werkt. Hij vindt het verder belangrijk dat bewoners meer betrokken worden bij plannen voor hun woonomgeving. De HA zou graag ook de particuliere verhuurders betrekken bij het debat en wil instrumenten ontwikkelen om ook particuliere huurwoningen in de sociale voorraad te behouden. Maarten van de Poelgeest zou extra geld willen vragen van scheefwoners en Godfried Lambriex van stadsdeel West benadrukt dat vooral het middensegment huur ontwikkeld moet worden en dat er een goede spreiding zou moeten zijn van koop/huur/sociale huur door de stad heen. Ideeën die voorgesteld worden uit de zaal zijn nog om de grens voor gereguleerde huur op te trekken naar 1000 euro en vooral ook huurders/bewoners te betrekken bij de oplossingen.

Bekijk het debat op Youtube:

Debat ‘De ongedeelde stad, een stad voor iedereen’. 30 oktober 2013, Wijksteunpunt Wonen West. Panelleden:

Tamira Combrink (Gemeenteraadslid GroenLinks)

Godfried Lambriex (Wethouder Wonen Stadsdeel West)

Michiel Mulder (Gemeenteraadslid PvdA)

Maarten van Poelgeest (Wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam)

Hugo Priemus (Hoogleraar TU Delft, directeur onderzoeksinstituut OTB)

Jeroen Slot (Hoofd Onderzoek en Statistiek O+S Gemeente Amsterdam)

Bastiaan van Perlo (Bestuurslid Huurdersvereniging Amsterdam)

Anne Wilbers (Directrice De Alliantie)

Debatleider:

Hans Bakker

Artikel delen:

!WOON