Nieuwjaarsreceptie WSWonen Centrum

07 januari 2014 - Op maandag 6 januari vond de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van het Wijksteunpunt Wonen Centrum en wijkcentrum d’Oude Stadt op de Nieuwe Doelenstraat 55. Wij wensen u een actief en voorspoedig 2014.

 

Voor de foto’s, gemaakt door Sjaak van der Leden, klik hier.

Nieuwjaarstoespraak Tryntsje Bakkum, voorzitter WSWonen Centrum

Goedenavond dames en heren,

Ik heet u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van het Wijksteunpunt Wonen Centrum en Wijkcentrum d’Oude Stadt. Voor het Wijksteunpunt Wonen Centrum zal dit de laatste nieuwjaarsreceptie op deze locatie zijn. Onze verhuizing naar Buurtcentrum de Boomsspijker aan de Rechtboomssloot staat halverwege 2014 gepland.

De trends die ik in mijn vorige nieuwjaarstoespraak noemde hebben zich doorgezet. Het aantal huurwoningen in de sociale sector neemt in stadsdeel Centrum met elke verhuisbeweging af. Vaak komen vrijkomende huurwoningen vanwege de puntentelling meteen in het geliberaliseerde segment. Met de door de regering beoogde koppeling van de huur aan de WOZ-waarde zal deze trend in het Centrum steeds zichtbaarder worden. Woningcorporaties gaan in het Centrum steeds meer over tot verhuur met de hoogst mogelijke niet geliberaliseerde huur, vrije sector verhuur of verkoop van vrijkomende woningen. Op de Oostelijke Eilanden bijvoorbeeld wil een aantal corporaties overgaan tot verkoop van álle vrijkomende woningen. In het particuliere segment zien wij steeds meer verhuur aan expats of aan toeristen. Huurders in het sociale- en zelfs het middensegment kunnen zo steeds minder makkelijk een woning in hun eigen buurt vinden. Zittende huurders kiezen er noodgedwongen voor om in hun huidige woning te blijven zitten, ook als deze niet meer geschikt is voor hun omstandigheden, slecht wordt onderhouden of als er sprake is van ongewenst verhuurgedrag.

Met het oog op de verhuurdersheffing, die nu ook door de Eerste Kamer is aangenomen, zien wij dat corporaties steeds meer korten op investeringen, zowel bij het verhelpen van kleine klachten als bij planmatig onderhoud en renovaties. De hulp van het Wijksteunpunt Wonen blijkt vaak nodig om daar wat aan te doen. Waar een renovatie door de bouwkundige staat van een pand onvermijdelijk is geworden bieden corporaties aan steeds minder huurders een terugkeergarantie, de woningen worden zoveel mogelijk gereedgemaakt voor vrije sector verhuur of verkoop. Het Wijksteunpunt Wonen helpt huurders zich te organiseren en staat ze desgevraagd bij met informatie en advies tijdens een renovatieproces. De opstelling van de corporaties tijdens het participatieproces bij renovaties in het Centrum leidt bij huurders echter vaak tot grote onvrede.
Het blijkt daarnaast een taai proces voor de participatiemedewerkster van het Wijksteunpunt Wonen om corporaties bij verkoop van woningen in hun complexen in het Centrum te overtuigen van het nut van goede voorlichting aan de overgebleven huurders of van het regelen van goede inspraak van huurders in de Vereniging van Eigenaren.

Huurders in het Centrum zijn zich vanwege dit soort trends steeds meer in groter verband aan het organiseren. Op de Oostelijke Eilanden hebben bewonerscommissies zich verenigd in het initiatief ‘Stop de Uitverkoop’. Zij monitoren zelf de verkoop en het wegvloeien naar de geliberaliseerde sector van voormalige sociale huurwoningen en zij spreken de corporaties en de Gemeente hier op aan.
Bewonerscommissies van complexen van Ymere in het Centrum die ontevreden zijn over het participatieproces bij renovaties hebben zich verenigd en zijn een ‘huurdersopstand’ begonnen. Discussie in de deelraad Centrum over dit onderwerp heeft er in ieder geval toe geleid dat er bij het afgeven door het stadsdeel van een peildatum voor een renovatie kritisch gekeken zal worden naar wat er wordt gedaan met de inbreng van huurders tijdens het participatieproces.

Eind 2012 is het Wijksteunpunt Wonen in samenwerking met het Wijkcentrum d’Oude Stadt een meldpunt overlast shortstay begonnen (waarbij het niet zozeer gaat om overlast bij verhuur aan expats maar meer om overlast bij kortdurende verhuur aan toeristen). Hierop zijn inmiddels meer dan 100 klachten binnengekomen. Het stadsdeel heeft de handhaving van dit soort ‘illegale hotels’ in samenwerking met de Dienst Wonen van de Gemeente en de brandweer in 2013 voortvarend opgepakt.

Begin 2013 heeft het Wijksteunpunt Wonen de uitkomst van een leegstandsonderzoek gepresenteerd, dat het in opdracht van het stadsdeel uitvoerde. De ambities en de mogelijkheden die het stadsdeel ziet voor het bestrijden van leegstand zijn weliswaar beperkt, maar het stadsdeel heeft toch enkele aanbevelingen uit ons leegstandsonderzoek overgenomen, zoals gebruik maken van het ‘meldpunt leegstand’ van het Wijksteunpunt Wonen en het bevorderen van wonen boven bedrijven in andere winkelstraten dan alleen in postcodegebied 1012.

Een steeds groter aantal huurders weet het Wijksteunpunt Wonen te vinden als zij vragen of problemen hebben. Daarbij zijn ook veel expats, die de hulp die zij van het Wijksteunpunt Wonen ontvingen aan elkaar doorvertellen. In 2013 heeft het Wijksteunpunt Wonen zich ook gepresenteerd op de Expaticabeurs. Expats zijn vaak niet zo rijk als wel gedacht wordt en het feit dat zij van hun rechten op de hoogte worden gesteld betekent dat er zich op de krappe markt voor Amsterdamse huurwoningen minder misstanden kunnen voordoen.
In 2013 kreeg het Wijksteunpunt Wonen te maken met veel vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging. In een flink aantal gevallen was die ten onrechte door de verhuurder voorgesteld, bijvoorbeeld in het geval van geliberaliseerde huurwoningen of bij recente wijzigingen in het inkomen of het aantal op een adres ingeschreven bewoners. Het Wijksteunpunt Wonen kon dan advies en hulp verlenen om de huurverhoging aangepast te krijgen.

Ik denk dat de vraag naar ondersteuning van huurders in het Centrum in 2014 bepaald niet zal afnemen en ben benieuwd wat een nieuwe Gemeenteraad en bestuurscommissie Centrum met de noden van huurders gaat doen.
Ik dank alle medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van het Wijksteunpunt Wonen voor hun inzet in 2013 en hoop en verwacht dat zij in 2014 op dezelfde bevlogen manier voor huurders klaarstaan.

Ik hef met u het glas op een spannend 2014!

 

 

Artikel delen:

!WOON