Huurverhoging 2014: extra spreekuur

27 maart 2014 - Kreeg u vorig jaar een huurverhoging uit de huurverhogingstombola van 0%, 2,5%, 4%, 4,5% of 6,5%? Ook dit jaar wordt de systematiek van 2013 gehanteerd. De huurverhogingspercentages van 4%, 4,5% en 6,5% hangen samen met de hoogte van uw huishoudinkomen. Was uw huishoudinkomen in 2012 lager of gelijk aan € 34.085,- dan mag 4% aangezegd worden, bij een inkomen in 2012 tussen € 34.085,- en € 43.602,- 4,5% en boven € 43.062,- 6,5%. Zit u al op de maximale huur volgens de puntensystematiek, dan mag er 2,5% gevraagd worden. Betaalt u nu al te veel of zijn er onderhoudsproblemen waarvoor de huurcommissie de huur heeft bevroren of verlaagd dan is 0% op zijn plaats.
Omdat het peiljaar van het inkomen geen rekening houdt met inkomensdalingen nadien zijn er nog enkele regelingen waar we hierna op in gaan. Het WSWonen heeft in 2013 gemerkt dat mensen hun situatie graag in persoon doornemen, zeer begrijpelijk gezien het woud aan regelingen. Om ook dit jaar de vraag weer te kunnen beantwoorden, zal er een extra huurverhogingsspreekuur in Huize Lydia georganiseerd worden op vrijdag van 13 tot 14 uur in de periode van 25 april tot en met 20 juni

Peiljaar
Het peiljaar voor de inkomensafhankelijke huur is 2012. Heeft u een inkomensdaling gehad in 2013 en kunt u die onderbouwen? Dan is het zaak dit aan de verhuurder te laten weten, het te hoge percentage te weigeren en het juiste percentage aan huurverhoging te gaan betalen. Heeft u een inkomensdaling in 2014 of voorziet u die, dan kunt u hier nu even nietsmee.
Heeft u in 2013 een huurverhoging in een te hoge categorie gekregen en kon u toen uw inkomen(sdaling) niet bewijzen en nu wel door middel van een IB60formulier -op te vragen bij de belastingdienst-, dan kunt u op basis van een wettelijke mogelijkheid een huurverlaging ter correctie voorstellen. Hier buitelt wel in veel gevallen het huurverlagingsvoorstel over de nieuwe huurverhoging heen. Hier een extra toelichting hoe u dit kunt aanpakken met een voorbeeldbrief: voorstel tot huurverlaging bij inkomensdaling.

Weigeringen
De verhuurder doet u een verhogingsvoorstel. Als u gronden heeft om te weigeren of een ander percentage te betalen, is het gebruikelijk dit aan de verhuurder te laten weten en zelf het correcte bedrag te gaan betalen. Soms doet een verhuurder of hij uw bezwaar niet heeft ontvangen en stuurt een aangetekende rappelbrief. In dat geval moet u zelf naar de huurcommissie stappen. Andere verhuurders sturen een brief dat ze het niet eens zijn met uw bezwaar. In dat geval hoeft u niets te doen en alleen het juiste percentage te betalen. U kunt de brief van de verhuurder beschouwen als een ontvangstbevestiging. Als de verhuurder niet naar de huurcommissie stapt en u niet het voorgestelde percentage gaat betalen, dan kunt u het zo laten.

Geliberaliseerde overeenkomsten
Als uw huurovereenkomst ‘geliberaliseerd’ is, gelden de door de overheid vastgestelde regelingen voor de hoogte van de huurverhoging niet.  De afspraak in de huurovereenkomst geldt. Bij niet geliberaliseerde overeenkomsten gaat de overeenkomst voor als deze gunstiger voor de huurder is dan de door de overheid vastgestelde verhogingen.
Meestal is de huurverhoging bij geliberaliseerde overeenkomsten een stijging volgens de consumentenprijsindex, vergelijkbaar met inflatie. Huurders met zo’n overeenkomst betalen zo minder huurverhoging. De redenering is dat hun verhuurders niet mee hoeven te betalen aan de rijksheffing op sociale verhuur en dus dat extra geld niet nodig hebben.

In alle gevallen moet de verhuurder de huurverhoging tijdig aanzeggen en kunnen verhogingen uit voorgaande jaren niet zonder meer ingehaald worden.
Hou de woonlastenkrant in de gaten voor meer informatie. Deze gaat in op meer regelingen rondom de woonlasten. De krant wordt op veel adressen in zuid bezorgd, of haal ‘m op in huize Lydia na verschijnen begin mei.

Huurverlagingsspreekuur Huize Lydia
vrijdagen van 13-14u
25 april tot en met 20 juni
Zie contact voor onze andere spreekuurlocaties in Zuid

Artikel delen:

!WOON