Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright Stichting !WOON en Auteurswet

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van www.wooninfo.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze sites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website www.wooninfo.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting !WOON.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van www.wooninfo.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site www.wooninfo.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website www.wooninfo.nl verkregen is.

Ook voor de digitale beantwoording van vragen die via deze site of per e-mail worden gesteld geldt bovenstaande disclaimer.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten