Bodemverontreiniging

Wat is bodemverontreiniging?
We spreken over bodemverontreiniging als door toedoen van de mens stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen die schadelijk zijn voor het ecosysteem of de mens. Verontreinigingen kunnen in de bodem terecht komen door calamiteiten, morsen, lekkage van vaten en leidingen, storten van puin, afval en lozingen. Langdurige stedelijke bewoning heeft gezorgd voor verontreiniging van de bodem op een aantal manieren: ophogingen met puin dat giftige stoffen bevat, afval en verontreinigd baggerslib en stedelijke bedrijvigheid.

Enkele voorbeelden van bodemvervuilende bedrijven en activiteiten uit het verleden zijn de aanwezigheid van chemische wasserettes, benzinestation, verffabrieken, gasfabrieken, industrie, metaalverwerkende industrie, drukkerijen, stortplaatsen, havens, dempingen en ophogingen, opslag verf, opslag olie. Maar ook een onschuldig klinkende activiteit als een hoedenmaker kan grote gevolgen hebben omdat vroeger het zeer giftige metaal kwik gebruikt werd voor het maken van vilt.

Bodemvervuiling is niet altijd direct schadelijk. Als er geen vluchtige stoffen aanwezig zijn en de bodem niet verstoord wordt treedt geen direct gevaar op.  Bij het maken van een aanbouw, een kelder of bij funderingsherstel moet wel op bodemverontreiniging worden gelet. Doordat steden een verleden van langdurige bewoning en bedrijvigheid hebben, is de zogenaamde stedelijke ophooglaag vaak erg vervuild. De Woningwet bepaalt dat niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond. Bij de aanvraag voor een bouwvergunning moet in deze gevallen bodemonderzoek worden. Als uit het onderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is moet de grond na ontgraven afgevoerd worden naar reiniger of stort.

Als sprake is van bodemverontreiniging die een gevaar vormt voor de gezondheid van bewoners moet natuurlijk actie ondernomen worden. Daarvoor is dan wel een deskundigenrapport nodig om aan te tonen wat er aan de hand is. Zie voor meer informatie over bodemverontreiniging en effect op de gezondheid de website van de GGD.

Bodem informatie in Amsterdam

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten