Overlegwet en Kaderafspraken

Wet overleg huurders verhuurder (WOHV), de Overlegwet

De strekking van de wet is dat verhuurders hun huurders in de gelegenheid moeten stellen zich te verenigen en gezamenlijk hun belangen te behartigen. De verhuurder dient de georganiseerde huurders te betrekken bij het beleid over het beheer van de woongelegenheden. De huurders hebben recht op informatie en overleg over het beleid. Zij kunnen daarover advies uitbrengen en in een aantal gevallen hebben zij instemmingsrecht. De bewonersondersteuners van !WOON adviseren bewonerscommissies, huurdersverenigingen en huurderskoepels bij hun overleg met de woningcorporaties en hebben veel ervaring op dit terrein.

Geschillen over de toepassing van de Overlegwet kunnen de georganiseerde huurders en de verhuurders voorleggen aan de Huurcommissie en aan de Kantonrechter. Daarbij wordt vooral gekeken naar de vraag of overleg heeft plaatsgevonden, tot een echte inhoudelijke toetsing komt het tot op heden niet.

Aanvullende afspraken in Amsterdam: Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering

In de “Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering”, kortweg Amsterdamse Kaderafspraken zijn afspraken over renovatie projecten (inclusief sloop-nieuwbouw) vastgelegd. Het gaat om projecten van Amsterdamse woningcorporaties. In de afspraken staat de relatie tussen huurders en de corporatie centraal, met de rechten en plichten die zij hebben. Uitgangspunt is een gelijke positie van huurders in Amsterdam. De afspraken zijn vastgelegd tussen de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, de woningcorporaties en de gemeente Amsterdam

Vier situaties van renovatie of sloop-nieuwbouw

  1. Renovatie waarbij bewoners hun huurovereenkomst houden en kunnen blijven wonen in het complex.
  2. Renovatie waarbij de huurovereenkomst verandert vanwege verbetering van de kwaliteit van de woning, met terugkeermogelijkheid na renovatie.
  3. Renovatie waarbij de huurovereenkomst wordt opgezegd. Er wordt een sociaal plan samen met de bewonerscommissie opgesteld, bewoners krijgen een andere woning aangeboden en hebben geen terugkeermogelijkheid.
  4. Renovatie waarbij een aantal bewoners hun huurovereenkomst kan behouden en er bewoners zijn voor wie dat niet geldt. Ook in dit geval wordt een sociaal plan opgesteld samen met de bewonerscommissie.

In het geval van renovaties zonder behoud van huurovereenkomst moet de corporatie goed motiveren aan de bewonerscommissie waarom zij de huurovereenkomsten wil ontbinden. Als de corporatie en de bewonerscommissie geen overeenstemming bereiken over de voorgenomen ontbinding van de huurovereenkomsten, stappen de partijen samen naar de kantonrechter.

De nieuwe zogeheten Kaderafspraken gaan over een periode van vier jaar en zijn geldig tot en met 2024. Ze zijn vooral een vereenvoudigde weergave van de eerdere Kaderafspraken die golden voor de periode 2014-2019.

De digitale versie van de Kaderafspraken is beschikbaar via http://www.afwc.nl/kaderafspraken

Een gedrukt exemplaar is af te halen bij de teams van !WOON

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten