Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

De stichting !WOON wordt bestuurd door een bestuurder, die tevens de directie vormt. Momenteel is dat de heer E. Bartlema. Klik op de naam om de LinkedIn-pagina te openen, waarop meer informatie te vinden is.

Raad van Toezicht

De stichting kent een Raad van Toezicht, die momenteel bestaat uit de volgende leden. Klik op de naam van het betreffend RvT-lid om zijn/haar LinkedIn-pagina te openen, waarop meer informatie te vinden is.


H.Q. Meijer, voorzitter
De heer Meijer werkt als interim-manager, adviseur, trainer en coach, o.a. op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en organisatieontwikkeling. Hij was in het verleden o.a. werkzaam als projectdirecteur, programmamanager en gemeente- en stadsdeelsecretaris.

A. Graumans, algemeen lid
Anne Graumans werkt als zelfstandig projectleider en kwartiermaker op gebied van democratie, sociaal domein, burgerparticipatie en campagnes. Van 2006-2011 werkte ze als senior adviseur bij adviesbureau Andersson Elffers Felix. Daarnaast was ze in die periode gemeenteraadslid in Amsterdam.


Christoffel Klap, algemeen lid
De heer Klap is directeur bestuurder van woningcorporatie Ons Doel in Leiden. In het verleden was hij werkzaam bij o.a. Woningbedrijf Amsterdam (nu Ymere) en de landelijke corporatie Portaal.

Monique Brewster, algemeen lid
Mevrouw Brewster is directeur-bestuurder bij corporatie Woonforte in Alphen aan de Rijn. Daarvoor was zij o.a. werkzaam als bestuurder bij Woningstichting Leusden en als vestigingsdirecteur bij Rochdale. Ze is momenteel o.a. ook toezichthouder bij perMens (voormalig Streetcornerwork) in Amsterdam en stichting OpMaat.

Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn, algemeen lid
De heer Klei is directeur bij RadarAdvies, bureau voor sociale vraagstukken. Vanuit dit bureau werkt hij als organisatiecoach, project- en interim-manager. Hij is vooral thuis in de domeinen sociaal werk, jeugdzorg, democratisering en radicalisering.

De Raad van Toezichtleden ontvangen een vergoeding van € 3.600 bruto per jaar.

Beloningsbeleid

De medewerkers vallen onder de CAO Sociaal Werk.
De directeur/bestuurders vallen onder deze CAO, schaal 14. Dit valt ruim binnen de WNT normen.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten