Rechter wijst extreme huurverhogingen af

01 april 2010

De rechtbank heeft beslist dat huurders van het Hilwis complex de door verhuurder Rappange aangekondigde huurverhoging van 1000 euro bovenop de huidige huur (850 euro) niet hoeven te betalen.

Medio 2008 kregen 8 huurders van het Hilwiscomplex in de Rivierenbuurt de schrik van hun leven toen zij een brief van verhuurder Rappange ontvingen waarin werd aangekondigd dat de huur van hun woning met zo’n € 1.000,- per maand verhoogd zou worden.

De huurders hebben onmiddellijk het Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel ingeschakeld, waarbij uit een eerste inventarisatie bleek dat voor tenminste 3 huurders geen sprake was van een zgn. geliberaliseerde huurovereenkomst.

Na Rappange hierop gewezen te hebben werd de aanzegging voor deze huurders ingetrokken.

Nadat de overige 5 huurders te kennen hadden gegeven niet akkoord te kunnen gaan met het huurprijsvoorstel, bleef het geruime tijd stil, totdat Rappange de zaak in juni 2009 aanhangig maakte bij de Rechtbank in Amsterdam, met een verzoek tot het doen van een uitspraak over de redelijkheid van het huurverhogingsvoorstel, resp. een verzoek tot beëindiging van de huurovereenkomst per 1 januari 2010.

Op 8 maart jl. vond een zitting plaats op de Rechtbank, waarbij de 5 huurders, waarvan 3 werden bijgestaan door een advocaat van het proceskostenfonds van het WSW Zuideramstel, uiteraard ook aanwezig waren.

Tijdens deze zitting werd al direct door de rechter geconstateerd dat in één van de zaken de woning door Rappange ten onrechte als geliberaliseerde woonruimte werd beschouwd, hetgeen overigens ook al eerder door het WSW aan Rappange was meegedeeld. De advocaat van Rappange bleef weinig anders over dan ter zitting de zaak intrekken.

Voor de overige huurders is er inmiddels ook goed nieuws: de rechter oordeelde in de overige 4 zaken dat de huurverhoging gezien de kwaliteit van de woningen niet als redelijk beschouwd kan worden, en wees daarmee alle vorderingen van Rappange af.

Cruciaal daarbij was dat de door Rappange aangevoerde vergelijkbare woningen overduidelijk een andere, lees veel betere kwaliteit hebben dan de woningen in het Hilwiscomplex.

Het principe dat er een mogelijkheid is tot aanpassing van de huurprijs aan de markthuur bij geliberaliseerde huurovereenkomsten blijft echter bestaan, de rechter heeft slechts uitspraak gedaan over de in zijn ogen mank gaande vergelijking met de door de verhuurder aangevoerde referentiewoningen.

Dat betekent dat dit soort huurverhogingen, indien daarover in de huurovereenkomst afspraken zijn gemaakt, wel degelijk mogelijk lijken.

Het is dus van belang dat huurders die een woning in de geliberaliseerde sector huren, zich realiseren dat een markthuur clausule tot forse huurverhogingen kan leiden.

Artikel delen:

!WOON