Gedragscode en klachtenprocedure

De medewerkers van !WOON geven onafhankelijke en professionele dienstverlening. In de gedragscode staat beschreven wat u van medewerkers mag verwachten als u ons om advies of ondersteuning vraagt. Daarnaast leest u in de gedragscode ook wat wij van u verwachten als u gebruik maakt van onze diensten.

Wat mag U van de medewerk(st)er van !WOON verwachten?

 • Hij of zij neemt een dienstverlenende houding aan.
 • Hij of zij probeert uw probleem op te lossen.
 • Hij of zij geeft juiste informatie.
 • Hij of zij is eerlijk.
 • Hij of zij is discreet in de benadering jegens U.
 • Hij of zij toont begrip voor uw situatie.
 • Hij of zij toont respect voor uw persoon en laat zich niet leiden door vooroordelen, antipathieën of willekeur.
 • Hij of zij gaat discreet om met informatie die hij of zij van U ontvangt.

Wat verwachten wij van U?

 • U toont respect voor de persoonlijke integriteit van de medewerk(st)ers.
 • U verleent medewerking naar gelang uw mogelijkheden.
 • U gebruikt geen geweld en U vertoont geen agressief gedrag.
 • U geeft informatie correct door.

Wat wordt als ongewenst gedrag ervaren?

 • Schelden, zodat een gewoon gesprek niet meer mogelijk is.
 • Onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Het uiten van racistische of seksistische taal.
 • Persoonlijke bedreigingen of beledigingen.
 • Stalking.

Wanneer deze regels worden overtreden dan kan het gesprek worden afgebroken en zelfs de hulp aan U worden gestaakt.

Wanneer u meent dat de medewerk(st)er zich niet aan deze gedragscode houdt, dan kunt u een (schriftelijke) klacht indienen conform de Klachtenprocedure van !WOON (zie hieronder).

Integriteitscode !WOON

Voor de medewerkers van !WOON geldt verder een Integriteitscode. Deze beschrijft hoe om te gaan met zaken als nevenwerkzaamheden, geschenken en omgang met klanten, leveranciers, relaties en collega’s.

Klachtenprocedure van !WOON

!WOON hecht veel waarde aan tevredenheid van bewoners en betrokken organisaties over ons advies en ondersteuning. Heeft u hierover opmerkingen of klachten? Dan horen wij die graag. Wilt u uw klacht formeel aan ons voorleggen? Dat kan via de klachtencoördinator, werkzaam bij het bedrijfsbureau. De manier waarop !WOON met klachten omgaat staat beschreven in het Klachtenreglement. Dat kunt u hier downloaden (pdf).

Artikel delen:

!WOON