Vorder bemiddelingskosten, borg en contractkosten terug

Wat je teveel hebt betaald hoor je terug te krijgen. Vraagt het eerst terug bij degene aan wie je hebt betaald. Krijg je het geld niet terug, dan is daar een relatief eenvoudige procedure bij de rechtbank voor. Dat kan je zelf of met hulp van een jurist. Als je in Amsterdam woont helpen onze juristen je graag en kosteloos. Meestal komt het niet tot een procedure, want een professioneel verhuurder of bemiddelaar weet heel goed dat een verloren procedure extra kosten meebrengt. Wij zien vaak dat verhuurders eerst geen gehoor geven. Na een goede brief van de huurder of van een instantie zoals !WOON betalen ze alsnog. Soms wachten ze tot de dagvaarding in de bus ligt en betalen dan pas. Doen ze dat niet, dan komt er 15% incassokosten bij plus een kosten veroordeling van de rechtbank van al snel € 400 of meer bij hogere vorderingen.

Terugvorderen waarborgsom

Aan het einde van een huurcontract hoor je de borgsom terug te krijgen. Deze kan alleen verrekend worden met een eventuele huurachterstand of het vergoeden van een schade waar je het met de verhuurder over eens bent. Meestal wordt de volledige borg terugbetaald, al is daar soms enige aansporing voor nodig. Hier vind je een standaardbrief om de borg terug te vorderen.

Terugvorderen contractkosten en bemiddelingskosten

Bij het afsluiten van een contract worden vaak allerlei extra kosten gevraagd. Meestal mag dat niet. Het vinden van een huurder voor de woning en het afsluiten van een contract is standaard werk van een verhuurder, dus hij mag deze kosten niet bij de huurder in rekening brengen. Ook als een huurder een woning via een bemiddelingsbureau vindt, dan komen de eventuele bemiddelingskosten voor rekening van de verhuurder. De verhuurder betaalt het bureau om huurders te vinden en het bureau mag zoals dat mooi heet ‘niet twee broodheren dienen’. Alleen heb je als woningzoekende op dat moment weinig keus. Als je niet akkoord gaat, krijg je de woning meestal gewoon niet. In dat geval is het goed om te weten dat je ook achteraf de bemiddelingskosten kunt terugvorderen nadat je betaald en getekend hebt.

Wie in het verleden toch bemiddelingskosten aan een verhuurder of bemiddelaar heeft betaald, kan die kosten in veel gevallen terugvorderen. De verjaringstermijn is maximaal twintig jaar.

Schrijf de bemiddelaar een brief

Zet in de brief de volgende informatie:

  • dat het bemiddelingsbureau in opdracht werkte van de verhuurder en u daarom geen bemiddelingskosten hoefde te betalen
  • dat je het geld uiterlijk twee weken na uw brief terug wilt
  • kondig ook meteen aan dat wanneer de bemiddelaar in gebreke blijft je zonder nadere aankondiging een procedure bij de Rechtbank zal starten

Hieronder staat een modelbrief. Ook de Woonbond heeft zo’n brief.
Verstuur uw brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.


 AANTEKENEN EN PER GEWONE POST

<uw naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail, indien beschikbaar>

 Aan
<naam bemiddelingsbureau/makelaarskantoor>
<adres>
<postcode en plaats>

Onderwerp: Terugvordering bemiddelingskosten

<Woonplaats, datum>

 

Geachte heer, mevrouw, <eventueel naam toevoegen>

Met ingang van <datum begin huur> huur ik bij uw klant, <naam verhuurder>, een huurwoning gelegen aan <adres, woonplaats>. Dit betreft een zelfstandige woonruimte. <Naam verhuurder> heeft u als bemiddelaar ingeschakeld. Hiervoor heeft u bij mij bemiddelingskosten ter hoogte van € <bedrag> in rekening gebracht, welke ik aan u heb voldaan.

Op grond van art. 7:427 jo. 7:417 lid 4 BW mogen deze kosten echter niet bij de huurder in rekening worden gebracht. Ik heb de bemiddelingskosten dan ook onverschuldigd betaald en vorder hierbij terugbetaling van de door mij aan u betaalde bemiddelingskosten.

Ik verzoek, en voor zover nodig sommeer ik u, om de door mij aan u betaalde bemiddelingskosten van € <bedrag> binnen zeven dagen na heden over te maken op <rekeningnummer> ten name van <naam>. Bovendien maak ik aanspraak op de wettelijke rente over dit bedrag vanaf <datum na 14 dagen> tot u betaald hebt.

Ik vertrouw op uw spoedige medewerking. 

Met vriendelijke groet,

<naam en handtekening>


Ga naar de rechter

Komt de verhuurmakelaar niet over de brug en wilt u zelf aan de slag? Stel een dagvaarding op, een voorbeeld daarvan vindt u via deze pagina op de website van de NVM, lees ook de toelichting. Dagvaarding en toelichting vindt u onder de kop “Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?” Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u hen vragen om voor u naar de rechter te gaan.

Advies en hulp

Woon je in Amsterdam, vraag dan gratis hulp van !WOON als de verhuurder ook nadat u een brief heeft gestuurd niet betaalt. Wij kunnen je ondersteunen, indien nodig met een verwijzing naar een huurrecht advocaat. Wij zorgen met hulp van ons proceskostenfonds dat je geen risico loopt en maximale kans op succes hebt.

In andere gemeenten kan je hulp vragen aan het Juridisch Loket of een gespecialiseerd jurist.

Artikel delen:

!WOON