Renovatie en verbetering huurwoning

Voor woningverbetering bij een huurwoning is instemming nodig van zowel de huurder als de verhuurder. Vooraf moet overeenstemming zijn over welke verbeteringen worden uitgevoerd, of er een huurverhoging tegenover staat en hoeveel deze zal zijn. Bij ingrijpende werkzaamheden is het belangrijk ook afspraken te maken over de uitvoering: hoe, hoe lang, eventuele afspraken over tijdelijke uitplaatsing en terugkeer en vergoeding voor het ongemak. Deze afspraken worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. Als het werk in een heel pand of een blok woningen plaats gaat vinden is het verstandig een bewonerscommissie op te richten die afspraken met de verhuurder kan maken. De medewerkers van !WOON hebben veel ervaring in ondersteuning van zowel individuele bewoners als bewonerscommissies.

Woningverbetering op initiatief verhuurder

Een verhuurder die de woning wil verbeteren moet met de huurders overleggen. Er zal een voorstel op papier moeten komen, en daar horen overleg en onderhandelingen bij. De samen gemaakte afspraken zijn bindend. De verhuurder mag niet opeens minder of meer werk gaan doen. Er mag ook niet meer huurverhoging gevraagd worden dan is vastgelegd. Zijn er wel afspraken over de werkzaamheden maar niet over een huurverhoging, dan kan er niet achteraf een huurverhoging gevraagd worden. De huurder kan wel achteraf laten toetsen of de voorgestelde of afgesproken huurverhoging redelijk was. De hoogte van de investeringen zijn daarbij van belang. Kijk verder bij Huur na woningverbetering.

Als een huurder van een zelfstandige woonruimte tijdelijk of permanent moet verhuizen vanwege de renovatie dan hoort daar in principe een verhuiskostenvergoeding bij. De verhuiskostenregeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt. De minimale vergoeding bij verhuizing is op grond van de wet sinds voorjaar 2021 € 6.634 (In 2020 was dat € 6.253). Zie voor andere data en afwijkende situaties deze pagina van de rijksoverheid. Bij tijdelijke verhuizing naar een wisselwoning geldt vaak een andere of geen verhoging. Dat hangt af van de afspraken tussen huurders en verhuurder. Daarbij speelt een rol of de huurder ook echt moet verhuizen of bijvoorbeeld alleen korte tijd een ingerichte wisselwoning of logeerwoning betrekt, waarbij het huisraad van de huurder afgedekt in de woning blijft staan tijdens de verbouwing.

Wie een kamer huurt heeft ook recht op een verhuiskostenvergoeding. Maar voor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuis- en herinrichtingskosten van kamers doorgaans lager zijn.

Het voorstel van de verhuurder voor renovatie moet redelijk zijn. De huurder zal een in zijn of haar ogen onredelijk voorstel niet tekenen. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen om de huurder tot meewerken te dwingen. De rechter weegt het belang van de ingreep, de gevolgen voor de huurder en de redelijkheid van de huurverhoging.

Bewonerscommissie

Bij plannen voor renovatie van een of meer panden of een complex woningen in het nuttig een bewonerscommissie op te richten. Deze kan met de verhuurder overleggen over het plan en de wensen van de bewoners inbrengen. Het samen uitgewerkte plan wordt uiteindelijk aan de individuele bewoners voorgelegd. Wanneer een verhuurder alle woningen in een complex wil renoveren dan is instemming van 70% van de bewoners nodig. !WOON kan bewoners helpen bij het opzetten van een bewonerscommissie en vaak ook ondersteunen in de onderhandelingen met de verhuurder. We hebben daar veel ervaring mee en dat helpt vaak om de onderhandelingen tot een succes te maken. Dat is van belang voor zowel de huurders als de verhuurder, want een plan zonder draagvlak leidt alleen maar tot vertraging en problemen.

Afspraken Amsterdamse woningcorporaties

Amsterdamse woningcorporaties die aan de slag gaan met woningverbetering in complexen, houden zich aan de Amsterdamse Kaderafspraken. Hierin staat de gang van zaken beschreven: het maken van het plan, het overleg tussen huurders en verhuurders, financiële tegemoetkomingen etc.

Woningverbetering op initiatief huurder

Een huurder kan ook een voorstel tot woningverbetering doen. Daar hoort dan een huurverhoging bij. Volgens de wet moet een verhuurder meewerken aan een redelijk voorstel tot woningverbetering dat leidt tot energiebesparing  met isolatie of een betere installatie. Doet hij dat niet, dan kan de huurder naar de rechter. Meer hierover bij Aan de slag met woningverbetering.

Artikel delen:

!WOON