Verhuur in de VvE

Verhuur in de VvE

Op grond van artikel 5:120 lid 1 BW is iedere eigenaar bevoegd zijn appartement zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven. Iedere eigenaar mag in beginsel zijn woning dus verhuren.  De VvE kan dat in principe niet verhinderen. Wel kan een gebruiksverklaring gevraagd worden, waarin de ondertekenaar verklaart de regels van de VvE na te laven. In sommige gevallen is een ballotageregeling van toepassing. Die komt vooral voor bij serviceflats, waarbij bijvoorbeeld een leeftijdsgrens is vastgesteld.

Verhuur aan toeristen is een ander verhaal. In de splitsingsakte is vaak de bestemming ‘woonruimte’ of ‘woning’ opgenomen. Soms is de bestemming nog duidelijker omschreven als ‘woonruimte voor permanente bewoning’ of ‘woonruimte door de eigenaar of gebruiker en diens gezin’. In oktober 2016 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat het verhuren via airB&B zonder toestemming van de ledenvergadering niet is toegestaan, omdat dit in strijd is met de bestemming ‘wonen’. Vakantieverhuur geldt als bedrijfsmatige exploitatie en is daarom is strijd met de woonbestemming.

Wil je als eigenaar de bestemming van woonruimte omzetten naar hotel, dan is toestemming nodig van de ALV. Aan deze toestemming mogen voorwaarden verbonden worden.

Ieder eigenaar die zich niet houdt aan de wet, het reglement of een besluit van de vergadering kan daarop worden aangesproken. Blijft de overtreding bestaan, dan kan het bestuur/de vergadering een boete opleggen of in vergaande gevallen zelf de toegang tot het privé gedeelte ontzeggen. Om tot deze laatste maatregelen over te gaan dient echter sprake te zijn van een structureel en zeer ernstige overtreding.

!WOON