Huurverhoging – regels en bezwaar

Eenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus u hoeft niet altijd in te stemmen. Meestal komt dat voorstel eind april, voor een verhoging per 1 juli. Voor de verhoging zijn in principe twee mogelijkheden:

 • Het contract vermeldt de jaarlijkse huurverhoging (meestal het inflatiepercentage)
 • De verhuurder hanteert het jaarlijks door de minister vastgestelde maximum

In geliberaliseerde contracten is vaak een inflatiepercentage opgenomen. Dat geldt dan in plaats van een hoger voorstel van de verhuurder. Bezwaar kan een flink bedrag schelen, zeker als de huur al hoog is. Als in het contract een inflatie percentage plus enkele procenten staat, dan mag dat niet boven de maximale door de minister vastgestelde huurverhoging uitkomen.

Huurders met een niet geliberaliseerd contracten kunnen ook op andere gronden bezwaar maken. De verhuurder kan vervolgens afzien van de verhoging of de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Als hij dat verliest, kost hem dat €300. Dus stemmen verhuurders soms in met minder verhoging om rompslomp en kosten te vermijden.

Wij hebben onderstaande regels – voor niet geliberaliseerde contracten – voor u samengevat in onze Huurverhoging check. In een paar minuten weet u waar u aan toe bent en of u bezwaar kunt maken. Deze check is voor zelfstandige woonruimte. Voor onzelfstandige woonruimte (kamers) geldt een maximale huurverhoging van 4,1% in 2020.

Verhoging niet betaald per juli en geen bezwaar gemaakt? Rappel

Als de huurder geen bezwaar maakt maar de verhoging ook niet betaalt, dan moet de verhuurder voor 1 oktober een herinnering sturen. Doet hij dat niet, dan gaat de verhoging niet door. Doet hij dat wel, dan kan de huurder alsnog bezwaar maken met een zogenaamd rappel bezwaar. Als de huurder niet reageert op de herinnering moet hij de verhoging alsnog betalen per 1 juli.

Redenen om bezwaar te maken


1   Gebreken in de woning

De huur mag niet omhoog zolang deze wegens onderhoudsgebreken is verlaagd. Loopt er nog geen onderhoudsprocedure? Dan snel een ‘gebrekenmelding’ naar de verhuurder en een onderhoudsprocedure starten, plus bezwaar maken tegen verhoging.

2   De huidige huur is al op of boven de maximale huurprijs

Ligt de huurprijs al óp het maximum? Dan geldt per 1 juli 2020 maximaal 2,6 procent verhoging.
Ligt de huur bóven de maximale huurprijs? Maak dan bezwaar en stel huurverlaging voor.

3   Voorstel niet ontvangen vóór eind april?

Een voorstel tot huurverhoging per 1 juli moet 30 april bij u in de bus liggen – dus twee maanden van tevoren. Komt de brief pas in mei, dan kan de verhoging ook pas in augustus ingaan.

4   Extra verhoging (meer dan 5,1%) in 2020

Als het verzamelinkomen van het huishouden boven de € 43.574 ligt kan een huurverhoging van 6,6% gevraagd worden. Bij een huurverhoging boven 5,1% hoort een verklaring van de belastingdienst. De verhuurder moet deze verklaring meesturen met de huurverhoging. De belastingdienst verklaart in welke categorie het inkomen ligt van alle bewoners samen. Daarvoor gebruikt de Belastingdienst de inkomensgegevens uit 2018. Om te bepalen wie er tot het huishouden behoort, kijkt men naar de inschrijvingen op het adres per 1 juli 2020.

 • Ontbreekt die verklaring, maak dan bezwaar. De verhoging mag dan niet hoger zijn dan 5.1%.
 • Als tenminste één iemand in het huishouden op 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, mag geen inkomensafhankelijke huurverhoging gevraagd worden. De maximale verhoging is dan 5,1%.
 • Bestaat het huishouden uit vier of meer personen (inclusief kinderen), dan mag ook geen extra verhoging gevraagd worden. Maximale verhoging 5,1%.
 • Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan geldt in principe een maximale huurverhoging van 5,1%. De regeling is ingewikkeld en niet alle chronisch zieken of gehandicapten komen in aanmerking. Een uitleg vindt u op deze webpagina van de rijksoverheid.
 • Is er wel een verklaring maar zijn de gegevens onjuist? Is het inkomen over 2018 of 2019 gedaald naar een andere categorie? Vraag dan een IBRI verklaring (voorheen IB60 verklaring) op van alle bewoners via de belastingtelefoon 0800-0543. Hou het burgerservicenummer en de geboortedatum van alle inkomstenontvangers bij de hand. De verklaring over 2019 is vanaf juni 2020 op te vragen. U kunt de verklaring ook zelf downloaden door in te loggen op de website van de belastingdienst.
 • Is er wel een verklaring maar klopt het aantal personen niet? Laat dit voor 1 juli aanpassen in het bevolkingsregister van uw gemeente en maak bezwaar tegen de verhoging.

5   Meer dan één keer per jaar verhoging

De verhuurder mag de huur één keer per 12 maanden verhogen. Daar zijn drie uitzonderingen op:

 • In het eerste jaar van het contract mag de verhoging eerder dan 12 maanden. Is het bijvoorbeeld in januari ingegaan, dan kan de huur toch verhoogd worden per 1 juli. Daarna geldt de standaard regel: niet vaker dan eens per jaar.
 • Was de vorige verhoging langer dan 12 maanden geleden? Dan mag de volgende verhoging sneller, als het maar niet vaker dan twee maal in de 24 maanden is.
 • Huurverhoging na woningverbetering (renovatie) staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Die huurverhoging gaat dan in nadat de woningverbetering klaar is. Dat kan dus op een andere datum zijn dan de jaarlijkse huurverhoging.

Minder huurverhoging of mogelijke huurverlaging bij daling inkomen

 • Is het inkomen over 2020 lager dan het jaar ervoor en valt u in een andere categorie? Maak dan alvast bezwaar tegen een extra huurverhoging bij de verhuurder, desnoods met uw aangifte inkomstenbelasting of inkomensverklaring.  Een aantal Amsterdamse woningcorporaties is in dit geval bereid de huurverhoging meteen aan te passen.
 • Daalt uw verzamelinkomen na 1 juli tot onder de grens voor extra verhoging, dan kunt u de extra verhoging terug laten draaien. Dat heet ook wel huurverlaging na inkomensdaling. Misschien lijkt het een klein bedrag, maar het gaat wel om elke volgende maand die u in de woning woont en dat kan flink optellen.
 • Bij een gedaald inkomen kunt u soms ook het stuk extra inkomensafhankelijke verhoging uit vorige jaren terugdraaien. Een overzicht van de maximale percentages huurverhoging in de afgelopen jaren vindt u hier. Denkt u in aanmerking te komen, vraag dan advies bij !WOON.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

 • Schriftelijk indienen bij de verhuurder voordat de verhoging ingaat (vóór 1 juli).  Bezwaarformulier verkrijgbaar bij !WOON of hier te downloaden. Gaat het om een herinnering van de verhuurder na 1 juli, gebruik dan het rappel bezwaarschrift en dat moet niet naar de verhuurder, maar rechtstreeks naar de Huurcommissie.
 • Verwijs bij gebreken naar de onderhoudsprocedure die u heeft opgestart.
 • Geef aan als u vindt dat het verzamelinkomen niet klopt. Laat eventueel weten dat u wel akkoord gaat met ander percentage huurverhoging.
 • Stuur het formulier naar de verhuurder en bewaar een kopie.
 • Betaal de verhoging niet maar blijf de oude huur betalen, zet het geld opzij voor het geval u geen gelijk krijgt van de Huurcommissie.
 • Wacht af of de verhuurder naar de Huurcommissie gaat. Doet hij dat niet of te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Gaat uw verhuurder wel naar de Huurcommissie, dan krijgt u een ontvangstbericht.
 • De Huurcommissie kan een rapporteur sturen om de woning op te meten.
 • U krijgt direct een ‘voorzittersuitspraak’ of er komt een rapport van het onderzoek met een uitnodiging voor een zitting. Daar krijgen beide partijen kort het woord. Reageer op het rapport, óók als u het er mee eens bent. Doe dat schriftelijk of door naar de zitting te gaan. Bent u verhinderd, machtig dan iemand om namens u het woord te voeren.
 • De Huurcommissie doet 6 weken later een uitspraak. Als u verliest, dan kost u dat €25. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u naar de kantonrechter. Vraag dan hulp bij !WOON.

Let op: zolang het bezwaar loopt, hoeft u de verhoging niet te betalen. Dat moet pas 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie (tenzij u in beroep gaat bij de kantonrechter). De verhoging geldt wel met terugwerkende kracht tot de voorgestelde ingangsdatum. Schrik niet van ‘aanmaningen’ of ‘incasso’ als er nog geen uitspraak ligt maar reageer er wel op en ga vooral even langs bij !WOON.

Gematigde of geen huurverhoging voor lagere inkomens in Amsterdamse corporatiewoningen. De meeste corporaties hebben afspraken met hun huurderskoepels: Hier vindt u het overzicht van huurverhogingen bij Amsterdamse corporaties in 2020.
Huur nu hoger dan € 737,14 en afwijzing huurtoeslag? Door de huurverhoging kan een gereguleerde huurprijs boven de huurtoeslaggrens stijgen. Wie door daling van het inkomen alsnog huurtoeslag nodig heeft, kan dan afgewezen worden. Onder bepaalde voorwaarden is huurverlaging mogelijk en dan heeft u wel recht op huurtoeslag. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, vraag dan hulp bij !WOON.

 

Artikel delen:

!WOON