Sociale ouderenwoningen Haarlemmerplein

21 maart 2012 - Onder overweldigende belangstelling hield het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael samen met Woonstichting De Key, Osira-De Rietvinck en de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) dinsdag 13 maart een informatiemiddag over de 22 ouderenwoningen die binnenkort aan het Haarlemmerplein worden opgeleverd.

Brenda Claassen, gebiedsbeheerder van De Key vertelde de meer dan 70 buurtbewoners alles over de woningen, de huren, de toewijzing en de voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor een woning in aanmerking te komen.

De BOJ is blij dat De Key de ouderenwoningen in de sociale sector verhuurt: ‘Hier heeft de buurt meer dan 20 jaar naar uitgekeken’, aldus Corry Stada van de BOJ: ‘We zijn blij dat het eindelijk zover is’. Ook juicht de BOJ de vroegtijdige informatie toe over de toewijzing van de woningen: ‘Zo krijgen ook oudere buurtbewoners een eerlijke kans om voor een woning in aanmerking te komen’. Corry Stada: ‘De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen voor ouderen in de buurt. Wie daaraan met ons mee willen werken, is van harte welkom. Het is leuk werk en goed voor de buurt!’

Dramatische gevolgen Donnerpunten
Eind vorig jaar riep de BOJ De Key op om de 22 huurwoningen die naast 47 koopwoningen in de nieuwbouw aan het Haarlemmerplein verrijzen niet in de vrije sector te tillen. Volgens de BOJ gaat de eenzijdige nadruk die tegenwoordig op het bouwen voor de beter gesitueerden wordt gelegd voorbij aan de vraag in de buurt. De vrees van de BOJ was ingegeven door de 25 extra ‘Donnerpunten’ die het Kabinet Rutte in oktober doorvoerde: ‘Deze maatregel heeft dramatische gevolgen voor onze buurt. Veel bestaande huurwoningen verdwijnen daardoor in de vrije sector. Nu al kennen we gevallen waarin kleine oude arbeiderswoningen van 35m2 dankzij de Donnerpunten voor €900 verhuurd worden. Dit gevaar bedreigt ook de woningen aan het Haarlemmerplein, die door hun oppervlak en voorzieningen zònder Donnerpunten al een hoog puntenaantal hebben’. De BOJ is blij dat De Key de Donnerpunten niet toepast.

WIBO-woningen
De 22 woningen zijn ‘WIBO-woningen’. Dat staat voor ‘Wonen In een Beschermde Omgeving’. WIBO-woningen zijn bedoeld voor ouderen. Het zijn bij elkaar gelegen, zelfstandige woningen in de nabijheid van een dienstencentrum. Voor de bewoners van de WIBO-woningen aan het Haarlemmerplein is dat De Rietvinck. Babs Hooijer, locatiemanager van het woonzorgcentrum vertelde wat de Rietvinck de WIBO-bewoners te bieden heeft: ‘Hier kunnen ze gebruik maken van het café-restaurant, internet en activiteiten op het gebied van ontmoeting, cultuur, beweging, creativiteit en ontspanning’.
De woningen zijn ongeveer 60m2, hebben drie kamers, zijn gelijkvloers en met een lift bereikbaar. Alle woningen hebben individuele centrale verwarming. De huur wordt €630 (nettohuur) en de servicekosten €42. Deze bedragen zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van het inkomen is het mogelijk voor huurtoeslag in aanmerking te komen. De woningen zijn daardoor ook voor ouderen met alleen AOW bereikbaar.

Woonservicebuurt
De WIBO-woningen aan het Haarlemmerplein zijn een belangrijk onderdeel van de woonservicebuurt Jordaan & Gouden Reael. In het kader van de woonservicebuurt hebben de zorg- en welzijnsinstellingen in de buurt, de corporaties en het stadsdeel afgesproken om met elkaar te zorgen dat ouderen in de buurt zo lang en zo prettig mogelijk in de buurt kunnen blijven wonen. Zo is bijvoorbeeld de Looproute Woonservicebuurt gerealiseerd, een looproute met zo min mogelijk obstakels tussen Marnixstraat, Haarlemmerplein-, -dijk en –straat en het Westerdokseiland. Voor het organiseren van of het deelnemen aan activiteiten in de buurt kan men altijd een beroep doen op het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael.

Hoe gaat de toewijzing?
Alle woningen worden vanaf mei 2012 aangeboden via WoningNet, www.woningnet.nl. Om voor een woning in aanmerking te komen moet men zich dus inschrijven bij WoningNet. 50% van de woningen wordt toegewezen aan 55+-huishoudens met een WIBO-indicatie. De andere 50% aan 55+-huishoudens zonder indicatie.

De toewijzingsvolgorde
Toewijzingsvolgorde voor de 11 woningen waarvoor een WIBO-indicatie vereist is:
a. mensen die woningzoekend zijn als gevolg van een calamiteit, die beschikken over een indicatie
b. stadsvernieuwingsurgenten met een indicatie (op datum indicatie)
c. ‘van groot naar beter kandidaten’ met een indicatie (op datum indicatie)
d. overige kandidaten met een indicatie (op datum indicatie)
e. ouderen van 75 jaar en ouder
f. ouderen van 65 tot en met 74 jaar
g. overige 55+ers
Voor mensen met een WIBO-indicatie wordt er niet getoetst op regiobinding en inkomen. Mensen met inwonende kinderen komen niet in aanmerking.

Toewijzingsvolgorde voor de 11 woningen waarvoor geen WIBO-indicatie vereist is:
a. mensen die woningzoekend zijn als gevolg van een calamiteit, die beschikken over een indicatie
b. stadsvernieuwingsurgenten waarvan het oudste lid van het huishouden 65 jaar of ouder is.
c. ouderen van 75 jaar en ouder in reguliere volgorde
d. ouderen van 65 tot en met 74 jaar in reguliere volgorde
e. overige 55+ers in reguliere volgorde
De reguliere toewijzingsvolgorde via WoningNet is: op woonduur en bij gelijke woonduur gaat de oudste gegadigde vóór. Mensen met inwonende kinderen komen niet in aanmerking.

WIBO-indicatie vervalt
Een WIBO-indicatie geeft voorrang op woningen die gelabeld zijn met ‘voorrang WIBO-indicatie’.
De WIBO-indicatie heeft een geldigheidsduur van één jaar. Woningzoekenden met een WIBO-indicatie moeten deze opsturen naar WoningNet. WoningNet verwerkt de indicatie, waarna de voorrang geldt op gelabelde WIBO’s. Per 1 januari 2012 worden geen nieuwe WIBO-indicaties meer verstrekt. Ouderen die een WIBO-indicatie hebben, kunnen daar tot de einddatum gebruik van maken.

Hulp bij inschrijving en gebruik Woningnet
Ouderen die hulp willen bij de inschrijving en het gebruik van WoningNet kunnen gratis terecht in het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael, Elandsgracht 70, ma t/m vr 11-17 uur, tel 7192371,
vraag naar Eibert Draisma, of mail naar eibert@jordaangoudenreael.nl
Hier kunt u ook terecht bij het Wijksteunpunt Wonen, woonspreekuur ma t/m vr 14-16u. Tel 6258569.
Verder kan men terecht bij CentraM Dienstencentrum Straat & Dijk, Haarlemmerstraat 132, do 9-12u of op afspraak tel 5573330.

Foto’s, gemaakt door Femke Velders, vrij van rechten te gebruiken, vindt u hier.

 

 

Artikel delen:

!WOON