Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatie

21 maart 2012

Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe Amsterdamse regels over de rechten van bewoners bij sloop en renovatie van corporatiewoningen. Deze afspraken zijn gemaakt om de positie van de huurders beter te beschermen.

De overeenkomst is tot stand gekomen in goed overleg tussen gemeente, corporaties, Amsterdams Steunpunt Wonen en Huurdersvereniging Amsterdam. De Wijksteunpunten Wonen hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de voorbereiding door het aanleveren van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de wijksteunpunten.

De periode voorafgaand aan de renovatie of sloop van woningen duurt jaren en is vaak vol onzekerheden. Daarom is het belangrijk dat de rechtspositie van bewoners duidelijk is geregeld. Om huurders in deze situatie beter te beschermen zijn er in Amsterdam aanvullende afspraken gemaakt op de landelijke wetgeving.

Wethouder Freek Ossel: “Het is voor bewoners heel vervelend om niet te weten wat er gaat gebeuren met hun woning, en wanneer. Nu kunnen ze meepraten over renovatie en sloopplannen en als er klachten zijn kunnen ze naar de geschillencommissie. Hierdoor zullen eventuele problemen ook eerder worden opgelost.”

De betrokken partijen hebben afgesproken dat bewoners altijd in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij de sloop of renovatieplannen. Daarnaast zullen bewoners en corporaties bij grote projecten een zogenaamd participatieplan opstellen, waarin de inspraak van huurders tijdens het project is verzekerd.

Als er onenigheid ontstaat tussen bewoners en corporatie, dan hebben beide partijen het recht om de geschillencommissie in te schakelen. Deze commissie bepaalt haar oordeel op basis van de schriftelijke stukken en wat partijen mondeling in een zitting naar voren brengen. De commissie moet binnen zes weken uitspraak doen.

Ook hebben de corporaties toegezegd huurders een tijdelijke financiële bijdrage te geven als zij na verhuizing te maken krijgen met een huurverhoging van meer dan € 50,-. Deze regeling is alleen geldig voor een verhuizing binnen de sociale woningvoorraad.

Artikel delen:

!WOON