Inspraak bewonerscommissies kan beter

10 april 2013

Op 9 april spraken vijf vertegenwoordigers van bewonerscommissies in op de vergadering van de deelraadscommissie Bouwen en Wonen. Hun klacht is dat de huurdersparticipatie onvoldoende aan bod komt in het overleg met Ymere. En dan is het zuur als de gemeente een ‘peildatum’ afgeeft. De peildatum is de start van de herhuisvesting.

De Overlegwet geeft een bewonerscommissie recht op informatie, overleg en het geven van advies over, in dit geval, een renovatieplan van de verhuurder. In de Amsterdamse kaderafspraken bij renovatie en sloop is dit verder uitgewerkt. De bewoners en Ymere verschillen van mening of de huurdersinspraak voldoende aan bod komt.

Volgens de bewonerscommissies mag de gemeente alleen een peildatum afgeven als het stadsdeel de huurdersparticipatie ook inhoudelijk heeft getoetst. En niet alleen voor de vorm, zoals nu gebeurt.

De meerderheid van de commissie Bouwen en Wonen is het met de bewoners eens. De commissie nam een voorstel aan om nog eens naar de nieuwe ‘uitvoeringsinstructie’ voor de ambtenaren van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven te kijken. Deze dienst geeft de peildatum af na toetsing van de haalbaarheid van het renovatieproject door het stadsdeel. De deelraad wil dat in deze uitvoeringsinstructie, bijvoorbeeld na een formeel verzoek van een bewonerscommissie, een extra inhoudelijke toetsing wordt opgenomen.

Portefeuillehouder Boudewijn Oranje. vreest heftige politieke discussies over afzonderlijke renovatieprojecten en is daarom van mening dat de huidige toetsing volstaat. Die komt erop neer dat het stadsdeel en de ambtenaren van de dienst Wonen kijken of het project binnen anderhalf jaar kan worden uitgevoerd. Dit is nodig om te lange leegstand van woningen te voorkomen.

De raad is ook niet uit op eindeloze discussies, maar vindt wel dat het toetsen van de huurdersparticipatie meer aandacht moet krijgen bij het afgeven van de peildatum. Anders zou de toetsing een wassen neus zijn.

Boudewijn Oranje merkte op dat de door de commissie gewenste toetsing “geen juridische kracht” heeft. Daar heeft hij gelijk in, maar participatie heeft ook een ethische kant. Daarnaast zit Ymere niet te wachten op een slecht imago doordat teveel conflicten met bewonerscommissies de krant halen.

Volgens Boudewijn Oranje betekent de peildatum niets meer of minder dan de start van de herhuisvesting en garandeert deze de rechten van de individuele huurders op een stadsvernieuwingsurgentie. De insprekers en raadsleden zijn dat niet met hem eens. In de praktijk is de peildatum wel degelijk een keerpunt in het participatieproces: de eenheid van de huurders, en daarmee het draagvlak onder inspraak, verdwijnt als steeds meer huurders verhuizen.

Binnenkort wordt de genoemde uitvoeringsinstructie over het afgeven van de peildatum besproken in de commissie Bouwen en Wonen. Ook al mag de deelraad hierover geen besluit nemen, de raad kan wel degelijk de toetsing van de huurdersparticipatie meer democratische legitimiteit geven. Wordt vervolgd.

 

Eerder verschenen artikel op deze website

Meer duidelijkheid over peildatum (13 maart 2013)

Bewonersparticipatie bij renovaties (10 maart 2013)

Groenmarkt eist intrekking peildatum (5 december 2012)

Artikel delen:

!WOON