Geslaagde Bewonersconferentie Noord

06 maart 2014

“Is er nog een fatsoenlijk volkshuisvestingsbeleid?” Onder dit motto werd 1 maart in Amsterdam Noord een bewonerscongres georganiseerd door het Huurdersplatform Noord en het Initiatief Betaalbaar Wonen Noord in samenwerking met het Wijksteunpunt Wonen Noord. De middag werd ingeleid door Ronald Paping van de Woonbond. Daarna waren er workshops waar de bezoekers aan deel konden nemen. De meeste van de zestig deelnemers waren leden van bewonerscommissies. Zij vonden de conferentie zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.

De verkiezingskoorts was merkbaar op 1 maart toen de bezoekers voor de Bewonersconferentie in het Huis van de Wijk de Banne binnenstroomden. Buiten werden rozen uitgedeeld onder het oog van de lokale televisie. Misschien wat dat wel tekenend want het antwoord op de vraag of er nog wel een fatsoenlijk volkshuisvestingsbeleid is, hangt ook af vanuit welke ideologie je de vraag bekijkt.

Ronald Paping maakte duidelijk waarom de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen onder druk staat. Maar ook de huurbescherming en de huurprijsbescherming wordt aangetast. En door de combinatie van ideologie en verhuurdersheffing is een giftige cocktail ontstaan. Voor de bewonerscommissie uit Noord was dit een herkenbaar verhaal: zij maken zich al langer zorgen over de huurexplosie en de uitverkoop van sociale huurwoningen in Noord. In Amsterdam wordt een kwart van de vrijkomende woningen verkocht en een kwart geliberaliseerd. In Noord is bijna 70% van de woningen corporatiebezit en is dat beleid goed merkbaar.

Ook in de workshops werd goed gediscussieerd.

Bij “de betaalbaarheid van de huren” was de focus vooral gericht op de armoede: wat verstaan we precies onder armoede, wat is het aandeel van de woonlasten (huren en energie), en hoe kun je komen tot een ander beleid. De algemene conclusie is dat woningcorporatie ver afgedreven zijn van hun oorspronkelijke basis. Een belangrijke conclusie is dat huurders meer invloed (inspraak en zeggenschap) moeten krijgen op het beled van de woningbouwcorporatie.

Bij “de ongedeelde stad” werd gesteld dat mensen van alle inkomensgroepen toegang moeten hebben tot alle wijken van de stad. Bewoners constateren dat in het beleid teveel ruimte gegeven wordt aan de marktwerking. Het toewijzingsbeleid moet aangepast worden en huurders moeten meer invloed krijgen op het verkoop en huurbeleid van de corporaties. De huidige overlegwet biedt daarvoor te weinig handvatten.

In de workshop “een woning van goede kwaliteit” wordt geconstateerd dat er veel woningen met klachten, bijvoorbeeld vocht en schimmel. Huurders laten zich te vaak aan het lijntje houden. Als er niets gedaan wordt kun je als huurder naar de Huurcommissie met je klacht. En als bewonerscommissie kun je bijvoorbeeld met de corporatie het meerjaren onderhoudsprogramma bespreken en daar invloed op uit oefenen.

BBewonersconferentie4ij “” de warmtewet” lag het accent op informatie. Want pakt deze wet ook altijd gunstig uit voor de huurders? Duidelijk is dat de situatie bij blokverwarming anders is dan bij stadsverwarming. Bij huurders is de warmtewet nog onvoldoende bekend. Bij huurders die er mee te maken krijgen is er behoefte aan goede scholing.

Han Wanders van het IBW-N rondde de conferentie af en constateerde je somber wordt als je het huidige volkshuisvestingsbeleid tegen het licht houdt. Desondanks vond hij de bijeenkomst inspirerend. De signalen van vandaag worden onder de aandacht van de lokale politici gebracht. Juist in een tijd met verkiezingskoorts staan politici daarvoor meer open.

Voor de bezoekers van deze conferentie draagt de bijeenkomst bij aan het bundelen van de krachten van huurders. En levert weer agendapunten op voor de komende tijd. In Amsterdam Noord laten huurders zich niet kisten: die gaan door tot er weer sprake is van een fatsoenlijk volkshuisvestingsbeleid.

Artikel delen:

!WOON