Ramkoers Stadgenoot afgeremd door rechter

16 september 2014

Stadgenoot voert de ene na de andere rechtszaak tegen huurders. De corporatie wil dat huurders instemmen met de vervanging van kachel en geiser door een gesloten CV installatie. De aanleiding is een dodelijk ongeval met koolmonoxide. Dat wil natuurlijk niemand en voor veel huurders is de nieuwe CV een mooi aanbod maar wie niet meewerkt wordt onder grote druk gezet. Ook als geen sprake is van een onveilige situatie. De corporatie heeft in mei een kort geding over deze kwestie verloren maar blijft huurders dagvaarden in nieuwe zaken. Ze wil niet de uitkomst van het door haar aangespannen beroep afwachten. Zo zet ze huurders maximaal onder druk, terwijl nog moet blijken of ze wel in haar recht staat. Daar is nu een rem op gezet door de rechter: Stadgenoot heeft onder druk ingestemd om de uitspraak in beroep af te wachten.

Stadgenoot wil als eerste corporatie alle open verbrandingstoestellen (kachels, geisers) in haar woningen vervangen door een gesloten CV systeem. Het gaat om 3000 woningen. Het streven op zich wordt gedeeld door de gemeente en het Rijk. Veel huurders gaan in op het aanbod tot vervanging tegen een (relatief gematigde) huurverhoging en Stadgenoot slaagt dan ook naar schatting in 95% van de gevallen in haar streven. Niet alle huurders wensen echter op het aanbod in te gaan. Of huurders juridisch gezien verplicht zijn mee te werken is omstreden. Er bestaat (en er komt) geen regelgeving die open verbrandingstoestellen verbiedt. Dat onveilige situaties voorkomen moeten worden is duidelijk, maar als de ventilatie in orde is, de apparatuur goed is onderhouden en er koolmonoxide melders zijn aangebracht, is er feitelijk geen sprake van een gevaarlijke situatie. Veel ongelukken met koolmonoxide doen zich overigens voor bij niet onderhouden of slecht functionerende installaties, ook bij gesloten CV toestellen.

Stadgenoot drukt haar wil door en sommeert huurders en dagvaardt hen als zij niet instemmen. Tientallen huurders hebben bij de wijksteunpunten wonen aangeklopt voor advies en hulp. Die kijken eerst of er goede ventilatie is, of de apparatuur goed is onderhouden en of er koolmonoxide melders zijn. Om helderheid te krijgen over de juridische kwestie lopen er twee bodemprocedures. Stadgenoot wil deze niet afwachten en gaat door met sommeren en dagvaarden. Dat een kantonrechter op 25 juni de huurders die zich verweerd hebben in het gelijk stelde was geen reden voor Stadgenoot om haar koers te wijzigen. Zij heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis en vervolgens weer tien huurders in kort geding gedagvaard voor 9 september en een volgende groep voor 23 september. Daarmee gaat ze in tegen het advies van haar eigen huurdersorganisatie Huurgenoot, die begin september dringend verzocht de uitkomst in de bodemprocedures af te wachten. Tijdens de zitting op 9 september uitte de rechter zijn verbazing over de handelswijze van Stadgenoot en stelde voor de zaken op te schorten tot uitspraak van het Gerechtshof in de beroepszaak. Stadgenoot maakte op 15 september bekend dat ze dit accepteert.

Artikel delen:

!WOON