G250 uitkomsten leiden tot raadsdiscussie

13 januari 2016

Bij de buurttop G250 zijn bewoners, ondernemers en politici in discussie gegaan over ideeën voor en over de Pijp. Deze opbrengsten, die aan diverse tafels werden geselecteerd en kort uitgewerkt, zijn aan de aanwezigen voorgelegd.

Op het terrein van het wonen stemde een overgrote meerderheid in met de volgende stelling:
De diversiteit in de pijp moet bewaakt worden. Er moeten meer betaalbare sociale huurwoningen komen. De corporaties moeten dus geen woningen meer verkopen en terug naar hun kerntaak. Het bestuur van Amsterdam moet hier zorg voor dragen.

Op dit en een aantal andere thema’s zijn mensen verder met elkaar in gesprek gegaan. Ook andere bewoners, ondernemers en politici konden aanhaken bij de werkgroepen. De opbrengst leidde tot vele discussies over wat diversiteit is en hoe dat samenhangt met sociale huurwoningvoorraad. Een van de uitkomsten van de werkgroep is een raadsadres aan de gemeente Amsterdam.

Op initiatief van de PvdA is de beantwoording van het raadsadres in de commissie wonen behandeld. De kern van de discussie is de daling van het aantal sociaal verhuurde woningen en specifiek de daling van het aantal sociaal verhuurde corporatiewoningen tot of onder de 35%. Daarnaast verhuren corporaties ook geliberaliseerd en zijn er ook nog vooral kleine particuliere huurwoningen die sociaal verhuurd worden.
De 35%-grens is van belang omdat in de samenwerkingsafspraken tussen gemeente, huurdersvereniging Amsterdam en de corporaties is afgesproken dat bij daling onder de 35% er voorstellen gedaan moeten worden om de menging in de wijk te waarborgen. In de discussie in de commissie wonen lieten de ouderenpartij, SP en PvdA vinden dat dat een stop op verkoop of liberalisatie van sociale corporatiewoningen kan of zou moeten betekenen.
De VVD, D66 en het CDA lieten weten het aandeel sociale huurwoningen in de Pijp/Rivierenbuurt te hoog te vinden en willen vooral ook aandacht voor verhuur in de geliberaliseerde sector (boven de 710€). D66 hoopt dan dat de corporaties wel eigenaar blijven, zodat als het aandeel sociale verhuur verder daalt, deze woningen alsnog weer sociaal verhuurd zouden kunnen worden.
De wethouder beschouwde deze bijdragen als voorschotten op de discussie over de mengingswaarborgen maar geeft aan dat eerst de bestuurscie aan zet is om zwaarwegende voorstellen te doen. Mevrouw Moorman (PvdA) wil agendering in de raad, mogelijk op 10 februari 2016. Dan zijn waarschijnlijk ook de cijfers per 1-1-2015 over de woningvoorraad bekend.

De VVD vond dat de gemeente het raadsadres niet zo serieus moest nemen. Het zou volgens hen absoluut niet de uitkomst van de G250  zijn, maar waarschijnlijk van enkele mensen die ontevreden waren.

De discussie is terug te kijken op http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/238035/%2013-01-2016 agendapunt 13

Artikel delen:

!WOON