Mag een VvE digitaal stemmen?

28 september 2017

Een vraag die past binnen de huidige digitale maatschappij. Het antwoord is recent door de rechtbank Oost-Brabant gegeven: ja, een VvE kan digitaal stemmen. De rechtbank moest beoordelen of een besluit tot het wijzigen van de splitsingsakte rechtsgeldig is genomen, terwijl een deel van de stemmen digitaal zijn uitgebracht. In het splitsingsreglement (modelreglement 1992) is niet expliciet opgenomen dat digitaal stemmen is toegestaan, maar digitaal stemmen is ook niet uitgesloten. Dit is ook logisch, omdat bij de totstandkoming van het reglement de digitalisering nog niet zo’n grote vlucht had genomen zoals heden ten dagen, aldus de rechter.

In Burgerlijk Wetboek 2 zijn regels opgenomen omtrent digitaal stemmen. De vraag die beantwoord moet worden is of deze strenge regels ook voor VvE’s gelden. Het antwoord hierop is terug te vinden in de parlementaire geschiedenis. De rechter zegt hierover het volgende: ‘De kantonrechter leest de parlementaire geschiedenis hetzelfde als VvE. De wetgever heeft het niet nodig gevonden om voor verenigingen van eigenaars een aparte regeling voor het elektronisch stemmen op te nemen. De verenigingen van eigenaars kunnen dit zelf regelen. Niet valt in te zien dat dit op formele wijze zou moeten door de splitsingsakte of het modelreglement te wijzigen. Dit mede gelet op het feit dat in onderhavig geval de elektronische stemprocedure met de nodige waarborgen is omkleed en deze wijze van stemmen in wezen niet verschilt van bij volmacht stemmen. Hierbij is ook meegewogen dat de betrokkenheid van de bewoners door het mogelijk maken van elektronisch stemmen groter wordt omdat ze niet op de vergadering aanwezig hoeven te zijn en toch hun mening kenbaar kunnen maken wat ten goede komt aan het besluitvormingsproces binnen een vereniging van eigenaars.’  Met andere woorden: Voor een VvE gelden deze strenge regels niet. VvE’s mogen zelf afspraken maken over de wijze waarop wordt gestemd.

Bij digitaal stemmen moet voldoende waarborg in acht genomen worden om rechtszekerheid te garanderen. In deze casus zijn de stemmen uitgebracht via Twinq, een software systeem voor verenigingen van eigenaren. Hierdoor achtte de rechter het redelijk om de digitale stemmen te vergelijken met volmachten.

Het vonnis is een eerste stap voor het digitaal stemmen bij VvE’s. Er valt nog voldoende te ontdekken en onderzoeken. Wilt u binnen uw eigen VvE digitaal stemmen? Leg afspraken vast in een huishoudelijk reglement.

Het volledige vonnis  kunt u hier lezen.

 

Artikel delen:

!WOON