Huiswerk voor wethouder Ossel

01 september 2011

Na een geslaagd werkbezoek aan het Wijksteunpunt Wonen Centrum kreeg wethouder Ossel van de centrale stad nog van alle kanten vragen en kwesties mee van actieve bewoners en beroepskrachten. Het was een zeer levendig en nuttig tafelgesprek. En natuurlijk was het te kort.

Wethouder Ossel had dit werkbezoek voorgesteld omdat hij op de hoogte wil zijn van wat er speelt in de stad. Wonen is onderdeel van zijn portefeuille. Van stadsdeel Centrum nam Boudewijn Oranje, portefeuillehouder Wonen van stadsdeel Centrum, deel. Guust Augustijn, coördinator van WSWonen Centrum, lichtte kort toe wat het steunpunt doet voor individuele huurders en bewonerscommissies.

Vervolgens werden enkele ongewenste ontwikkelingen besproken waar het WSWonen regelmatig signalen over ontvangt, zoals woningbemiddelingsbureaus die tegen de regels in aan expats duizenden euro’s contractkostenvragen voor een ‘gemeubileerde’ woning – die zelfs vergunningsplichtig is. Ook worden huurwoningen als hotel of bed & breakfast geëxploiteerd. Daarnaast zijn de monumentenhuren (30 procent bovenop de maximale huur) een probleem, alsmede de extra huuropslag voor woningen in het beschermd stadsgezicht Centrum. Er staat geen enkele garantie tegenover dat de verhuurder dit extra geld gebruikt voor onderhoud en opknappen. Verder werd ingegaan op het overtreden van de regels bij splitsing en renovatie. De wethouder en zijn stadsdeelcollega vinden allebei de huidige regels moeilijk handhaafbaar. Het WSWonen gaat door met het melden van signalen bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

Gespecialiseerd Woonspreekuur
Li-Swan Tjen, al drie jaar vrijwilligster bij het Woonspreekuur in de Jordaan, vertelde over wat haar drijft om zich hiervoor in te zetten. Haar uiteenzetting over de doordachte organisatie van het Woonspreekuur – vrijwillig, maar niet vrijblijvend – is ook inspirerend voor andere vrijwilligersinitiatieven. Op het spreekuur kunnen de meeste vragen direct afgehandeld worden; ingewikkelde vragen worden naar het juridisch spreekuur van het WSWonen verwezen of soms naar andere instellingen, zoals maatschappelijk werk.
Boudewijn Oranje vroeg hoe het Woonspreekuur zich verhoudt tot het Sociaal Loket van het stadsdeel. Antwoord: het eerste is gespecialiseerd, het tweede heel breed.

‘We kunnen hier helaas niet alle problemen van de volkshuisvesting en de schaarste op de Amsterdamse woningmarkt oplossen’, riep Ossel halverwege het werkbezoek uit. De wethouder hief de handen ten hemel toen van verschillende kanten vertegenwoordigers van bewonercommissies naar voren brachten dat hun buurt ‘veryupte’, dat alleenstaande huurders van een grote woning niet soepel kunnen doorstromen naar iets kleiners en dat er ‘geen sociale woning meer te krijgen is’ in het Centrum. In Den Haag heeft de wethouder forse kritiek geuit op de plannen van minister Donner; deze belemmeren volgens Ossel de doorstroming op de woningmarkt.

Onderhoud en bewoners
Gelukkig is er genoeg waar de wethouder wél iets aan kan doen. Zo keek Ossel er nogal van op dat alle aanwezige Ymere-commissies tegen vergelijkbare problemen aanlopen bij de vaak ingewikkelde renovatieprocessen. Zijn eigen ‘beeldvorming’ over Ymere is positief, zei hij. Dat strookte niet met de verhalen over achterstallig onderhoud en lang aanhoudende onzekerheid voor de huurders. Tamar Stern, voorzitter van de bewonerscommissie Palmstraat, stelde aan de orde dat Ymere zonder goede onderbouwing kleine Jordaanwoningen wil slopen en omvormen tot grote, dure seniorenwoningen. Helaas was er te weinig tijd om dieper in te gaan op de kwestie of funderingsherstel altijd reden is of zou moeten zijn voor een zo ingrijpende opknapbeurt dat alle bewoners moeten verhuizen, waarna de woningen in de vrije sector komen of verkocht worden. Guust Augustijn merkte op dat deze situatie in de hand wordt gewerkt als eerst lange tijd nauwelijks onderhoud is gepleegd en de woningcorporatie daarna zegt dat renoveren met behoud van betaalbaarheid te duur is. Ossel wil dit aan de orde stellen in zijn overleg met de woningcorporaties.

Vera van Amende van het Platform Ouderenhuisvesting van de oostelijke binnenstad drukte de wethouder en zijn stadsdeelcollega nog eens op het hart om toch creatief te zijn met het zoeken naar mogelijkheden voor passende ouderenhuisvesting, zowel sociale huurwoningen als ook appartementen voor vermogende ouderen die al hun geld in hun eigen huis hebben zitten. Er moet op twee fronten tegelijk gewerkt worden: door de huidige woningen aan te passen én door het herontwikkelen van leegstaande kantoren of schoolgebouwen tot seniorenappartementen. Onderzoeker Vincent Feijt van het WSWonen zei dat hij dit een interessant punt vindt om mee te nemen in het leegstandsonderzoek, dat het WSWonen uitvoert in opdracht van stadsdeel Centrum. Hij zou bij zijn inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen ook een inventarisatie van voor herontwikkeling geschikte gebouwen kunnen opnemen met daarbij een eventueel overheidsbudget voor een haalbaarheidsonderzoek.

Gemengde complexen
Guust Augustijn kondigde een nieuw initiatief van het WSWonen aan: het ondersteunen van huurders in gemengde complexen. Op 22 september is er over dit thema een raadsconferentie van stadsdeel Centrum, mede georganiseerd door het WSWonen. Doel van de raadsconferentie is het belang van goede voorlichting aan en ondersteuning van deze bewoners uitdrukkelijker te agenderen. Op de raadsconferentie komen bewoners en VvE-beheerders van woningcorporaties aan het woord over de participatie van huurders in de vereniging van eigenaren van een gemengd complex. Goede samenwerking tussen de huurders en de eigenaar-bewoners is een noodzaak.
Een ander initiatief van de participatiemedewerker is de gereedschapskist voor bewonerscommissies. Met behulp daarvan kunnen zij op eigen kracht meer succes behalen in het overleg met hun verhuurder.

Annelies Groot, voorzitter van bewonerscommissie Wittenburg, een gemengd complex van Eigen Haard, vertelde over de lange strijd van de huurders om gehoord te worden in de discussie over het nieuwe verkoopbeleid van Eigen Haard. De corporatie wil van haar meerderheidsbelang in gemengde complexen af. Hierbij zijn de bewonerscommissies onvoldoende geïnformeerd en geraadpleegd, zoals wel verplicht is volgens de Overlegwet. Binnenkort gaat het hoger beroep van start. De bewonerscommissie krijgt financiële steun van de Huurdersvereniging Amsterdam.
De bewonerscommissie Wittenburg moet hierin aannemelijk maken dat het nieuwe verkoopbeleid maatschappelijk ongewenste gevolgen heeft, waardoor de huurders nadeel ondervinden in het feit dat zij onvoldoende inspraak hebben gehad. Er ontstaan straks blokken met honderd procent koop en honderd procent huur. Wethouder Ossel trok zijn wenkbrauwen op omdat dit niet strookt met de gemeentelijke Woonvisie, waarin sprake is van een ongedeelde stad.

De deelnemers aan dit werkbezoek zijn het erover eens dat deze discussies een vervolg moeten krijgen. Het WSWonen Centrum zal het initiatief nemen. Wordt vervolgd.

Voor de foto’s van het werkbezoek klik hier.

 

Artikel delen:

!WOON