Bewonerscommissies: renovatie en kaderafspraken

07 september 2016

Bewoners worden soms geconfronteerd met de wens van de verhuurder om tot een grootschalige aanpak te komen van hun complex. Het is dan verstandig om je te verenigen in een bewonerscommissie. Met de overlegwet, het huurrecht en de kaderafspraken (voor corporatiehuurders in Amsterdam) als aanknopingspunten kan je in overleg met de verhuurder. Twee voorbeelden waar bewoners in de Pijp aan de slag zijn gegaan:

Bewonerscommissie Rustenburgerstraat 243-255

Sinds begin 2016 is er overleg gaande tussen Eigen Haard en de bewonersvertegenwoordiging van het complex. Inzet van de besprekingen is het voornemen van Eigen Haard om het complex ingrijpend te renoveren. De bewoners, bijgestaan door het Wijksteunpunt Wonen, willen dat naast renovatie ook minder ingrijpende scenario’s onderzocht worden.

Met Eigen Haard is afgesproken dat aanvullend funderingsonderzoek gedaan wordt om te kunnen vaststellen wat de staat van de fundering is. In samenspraak met Eigen Haard is er tegelijkertijd een woonwensenonderzoek onder alle bewoners gedaan. Met de resultaten van deze onderzoeken hoopt de bewonerscommissie duidelijkheid te krijgen over de technische kwaliteit van het complex en het draagvlak onder haar bewoners voor een renovatie.

De komende maanden wordt er verder gepraat en zal duidelijk worden wat de voorkeursscenario’s van Eigen Haard en de bewoners zijn, en of deze met elkaar overeen komen. Indien er een gezamenlijk plan uit de bus komt zal dit zoals gebruikelijk middels een raadpleging aan alle bewoners worden voorgelegd.

Bewoners Kuipersstraat 35-39 in afwachting van start renovatie.

Het stadsdeel heeft met het afgeven van een peildatum per 15 juli haar akkoord gegeven aan de renovatie van 3 panden, in eigendom van Eigen Haard, aan de Kuipersstraat. Dat betekent voor de bewoners dat zij vanaf die datum met stadsvernieuwingsurgentie kunnen verhuizen naar een andere woning. De meeste bewoners hebben echter aangegeven na renovatie te willen terugkeren naar het complex. Voor deze bewoners zijn er wisselwoningen beschikbaar tijdens de renovatie die naar verwachting in de eerste helft van 2017 van start zal gaan.

Het renovatieplan is tot stand gekomen in overleg tussen corporatie en bewonerscommissie, die daarbij ondersteund werd door het Wijksteunpunt Wonen. Dit proces heeft ruim een jaar in beslag genomen. Het uiteindelijke renovatieplan is voorgelegd aan alle bewoners, waarbij een ruime meerderheid van de bewoners zich heeft uitgesproken voor het plan.

Artikel delen:

!WOON