Doelen behaald, maar werkt de herziene Woningwet?

28 juni 2019

Minister Ollongren presenteerde in februari de evaluatie van de herziene Woningwet. Het is een flinke evaluatie geworden. !WOON, corporaties, de Woonbond en andere betrokkenen signaleren dat de wet onvoldoende oplossingen aandraagt voor de problemen in de overspannen woningmarkt. In oktober debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen. In dit artikel meer over wat deze evaluatie zegt en voorstelt en welke gevolgen dat heeft voor huurders en huurdersorganisaties.

Eerst even terug. De Woningwet is herzien in 2015. Daar waren er twee belangrijke redenen voor: het staatssteunbesluit van de Europese Commissie van 15 december 2009, en de misstanden in de sector die leidden tot de parlementaire enquête woningcorporaties.

Met de herziening van de Woningwet wilde men deze zes doelen behalen:

  1. bepalen welke taken corporaties met staatssteun uit mogen voeren (Diensten van Algemeen Economisch Belang, DAEB)
  2. het maatschappelijk bestemd vermogen beschermen
  3. het voorkomen van marktverstoring bij activiteiten die niet met staatssteun mogen worden uitgevoerd (niet-DAEB)
  4. het versterken van de positie van gemeenten en huurdersorganisaties
  5. het verbeteren van het intern en extern toezicht op corporaties
  6. wooncoöperatie een wettelijke basis bieden

De wet is nu  dus geëvalueerd met cijfers tot 2017. Een belangrijke conclusie die de minister trekt is dat de herziening haar hoofddoelen heeft bereikt. De nieuwe Woningwet  heeft ‘over het algemeen de goede ontwikkelingen gestimuleerd en heeft bijgedragen aan het voorkomen van nieuwe misstanden’.

Meer focus en betere samenwerking

De minister concludeert dat woningcorporaties zich beter focussen op hun kerntaken. Dat de markverstoring door woningcorporaties is verminderd. En dat de herziene Woningwet de samenwerking tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties krachtiger en minder vrijblijvend heeft gemaakt.

De splitsing van woningcorporaties in een sociale en een commerciële tak, een belangrijk onderdeel van de herziening die pas kort geleden is  uitgevoerd, heeft volgens de minister ‘in elk geval gezorgd voor duidelijkheid’. Maar de consequenties van dit beleid op langere termijn, moeten nog duidelijk worden.

Tevreden, maar veel verbeteringsvoorstellen

Kort samengevat is de minister op hoofdlijnen dus tevreden, daarom ziet ze ook geen reden om ingrijpende stelselwijzigingen in te voeren. De ingezette koers wordt gehandhaafd. Wel doet de minister in de evaluatie vele voorstellen om de Woningwet opnieuw aan te passen. Veelal zijn het vereenvoudigingen, maar soms zijn de voorstellen best ingrijpend. Wij hebben op een aantal onderwerpen deze voorstellen en ideeën goed bekeken en samengevat. Deze vindt u onderaan dit artikel.

‘De woningmarkt heeft nu aandacht en visie nodig.’

Visie en maatregelen

!WOON signaleert dat de Woningwet lokaal en regionaal onvoldoende oplossingen aandraagt voor de problemen in de volkshuisvesting. De wijzigingen hebben de vooraf vastgelegde doelen behaald, maar het tegengaan van woningnood of het tegengaan van de ongelijkheid op de woningmarkt zaten daar niet bij. Om de woningmarkt gezond te maken zijn een andere visie én ingrijpende maatregelen nodig.

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, Aedes, Woonbond, de VNG en de onafhankelijke commissie-Van Bochove (2018) signaleren allemaal dat de wet knellend werkt. Lees hier een brief aan de Tweede Kamer waarin vier belanghebbenden pleiten voor meer ruimte voor lokaal woonbeleid. De voorstellen die de minister doet om lokaal meer ruimte te bieden voor een effectiever woningmarktbeleid, zijn niet vooruitstrevend genoeg om zoden aan de dijk te zetten in deze overspannen woningmarkt. Doordat ze geen stelselwijzigingen wil doen, laat ze kansen en mogelijkheden liggen. Ook zijn er zorgen over het tempo van de doorvoering van de wetsaanpassingen. Wanneer gaat wat gebeuren?  Hoeveel tijd gaat er nog overheen? De woningmarkt heeft nu aandacht en visie nodig.

Hoe verder?

Er kom een (twee keer uitgesteld!) debat in de Tweede Kamer, het staat nu gepland op 9 oktober 2019, al is er een verzoek ingediend om het debat naar september te halen. Het ministerie is bezig met het verder uitwerken van diverse wetsvoorstellen. Het ministerie heeft twee wetsvoorstellen uitgewerkt:

Huursomstijging (wetsvoorstel 7 juni in de ministerraad aangenomen, ligt nu bij de Raad van State)
Marktverkenning (wijziging BTIV, internetconsultatie liep tot eind juni)

En dan kun je voorzichtig hopen dat er wetswijzigingen komen in 2021.

 

Meer lezen over de onderdelen van de evaluatie

Verdere informatie over de wijziging van de Woningwet vanuit het perspectief van de corporaties is te vinden in het dossier van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

 

Artikel delen:

!WOON