Waarom een huishoudelijk reglement voor de VvE?

28 mei 2021

In de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement staan regels voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het huishoudelijk reglement, dat ook regels bevat, is een aanvulling op die regels. De vergadering, dat zijn u en uw buren, bepaalt wat er in het huishoudelijk reglement staat. De vergadering mag het huishoudelijk reglement ook wijzigen.

In het huishoudelijk reglement staan de zogenaamde woon- en leefregels. Denk bijvoorbeeld aan de kleur van het zonnescherm, een verbod op het stallen van fietsen in de gemeenschappelijke hal en regels om geluidsoverlast te voorkomen.

Regels over gemeenschappelijke en privé delen

De VvE mag regels over de gemeenschappelijke gedeelten in het huishoudelijk reglement vastleggen. Dat is anders als het gaat om regels over de privé delen. De wet bepaalt dat regels over het gebruik van de privé delen in het splitsingsreglement en dus niét in het huishoudelijk reglement moeten staan. Regels over de privé delen mogen alleen in het huishoudelijk reglement staan als het splitsingsreglement dat expliciet toelaat. Er moet in het splitsingsreglement staan dat de vergadering nadere regels mag vaststellen over de privé delen. Staat dat niet in het splitsingsreglement, dan mag het niet.

VvE’s met modelreglement 1983, 1992, 2006 of 2017 mogen ook regels over de privé delen opnemen in het huishoudelijk reglement. VvE’s met modelreglement 1973 hebben die mogelijkheid niet.

Welke regels mogen niet in het huishoudelijk reglement staan?

In het huishoudelijk reglement mogen nooit regels staan die in strijd zijn met de dwingende regels uit het Burgerlijk Wetboek, de splitsingsakte of het splitsingsreglement. Als dit wel het geval is, dan is de bepaling nietig. De afspraak is dan niet geldig. De wet, de akte en het splitsingsreglement gaan in die gevallen voor de afspraken uit het huishoudelijk reglement.

Ook mogen er in het huishoudelijke reglement geen onredelijke bepalingen of regels worden opgenomen die inbreuk maken op het eigendomsrecht van (één van) de eigenaren. Denk aan een verbod om midden in de nacht de woning te verlaten of te betreden, hoeveel mensen op het adres mogen wonen of een leeftijdsgrens voor bewoners.

Boeteregeling

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Toch kan het handig zijn om een huishoudelijk reglement op te stellen, bijvoorbeeld om een boeteregeling vast te stellen. Bij de meeste VvE’s staat in het splitsingsreglement dat een boete opgelegd kan worden als sprake is van een (ernstige) overtreding. De hoogte van de boete wordt door de vergadering bepaald. Om willekeur te voorkomen en omdat het omslachtig is om voor iedere overtreding een vergadering te organiseren, kan de vergadering een boeteregeling in het huishoudelijk reglement vastleggen.

Een boeteregeling maakt onderscheid tussen de verschillende soorten overtredingen. De ene overtreding is namelijk (veel) ernstiger dan de andere overtreding. De boete moet passend zijn bij de overtreding, bijvoorbeeld €100 voor het stallen van fietsen in de gemeenschappelijke ruimte en €1.000 voor een ongeoorloofde verandering aan gemeenschappelijk eigendom. Daarnaast moet een maximumbedrag aan de boete gekoppeld zijn, bijvoorbeeld €50 per dag met een maximum van €1.000.

Meer weten: webinar huishoudelijk reglement

Overweegt uw VvE om een huishoudelijk reglement op te (laten) stellen? Neem deel aan ons gratis webinar over dit onderwerp. We bespreken welke onderwerpen wel en juist niet in het huishoudelijk reglement opgenomen kunnen worden. Het webinar is op 23 juni 2021.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. U heeft een computer, tablet of telefoon met internetverbinding nodig. Aanmelden kan via onze website.

Webinar VvE: Huishoudelijk reglement (juni 2021)

Artikel delen:

!WOON