Vernietigen besluit van de VvE

02 juni 2022

Een eigenaar die het niet eens is met het besluit van de vergadering kan de rechter verzoeken het besluit te vernietigen. Dit is geregeld in artikel 130 van het 5de boek van het Burgerlijk Wetboek. De eigenaar heeft hier een maand de tijd voor. Dit termijn start als de eigenaar van het besluit kennis heeft genomen of kennis had kunnen. Wat betekent dat eigenlijk?

In 2019 is deze vraag door de Hoge Raad beantwoord. Als een eigenaar op de vergadering aanwezig is, dan is het simpel. De termijn om een oordeel van de rechter te vragen eindigt een maand na de vergadering. Dit is anders als de eigenaar niet op de vergadering aanwezig was. Wanneer moet deze eigenaar uiterlijk een oordeel van de rechter vragen?

Notulen

Is het gebruikelijk dat van de vergadering notulen of een besluitenlijst worden gemaakt en verspreid? Dan is het uitgangspunt dat de eigenaar na ontvangst een maand de tijd heeft om het besluit te vernietigen. Het maken en tijdig verspreiden van de notulen is daarom van groot belag.

‘Het antwoord op de vraag of, en zo ja vanaf welk moment, een appartementseigenaar die niet ter vergadering aanwezig was (ook niet door vertegenwoordiging) van een in die vergadering genomen besluit van de vereniging van eigenaars heeft kunnen kennisnemen, hangt af van de omstandigheden van het geval. Veel gewicht komt hierbij toe aan de gebruiken binnen de vereniging van eigenaars over de wijze waarop besluiten ter kennis van de leden worden gebracht. Geldt binnen een vereniging van eigenaars het gebruik besluiten onder haar leden bekend te maken, bijvoorbeeld door verspreiding van een besluitenlijst of notulen van een vergadering, dan is uitgangspunt dat een appartementseigenaar die niet ter vergadering aanwezig was, van een daar genomen besluit redelijkerwijs heeft kunnen kennisnemen vanaf het moment waarop die bekendmaking heeft plaatsgevonden, tenzij hij feiten en omstandigheden stelt en zo nodig bewijst waaruit volgt dat hij pas op een later moment redelijkerwijs van het besluit heeft kunnen kennisnemen.’

Geen verslaglegging

Op basis van de modelsplitsingsreglementen is iedere VvE verplicht om notulen op te stellen, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Wat gebeurt er dan? Ook op die vraag geeft de Hoge Raad antwoord. Van een eigenaar die niet op de vergadering aanwezig is mag worden verwacht dat hij zelf navraag doet naar de uitkomst(en) van de vergadering. De Hoge Raad vindt een termijn van een week redelijk. Na die week gaat de termijn van een maand lopen.

‘Is van een gebruik als hiervoor bedoeld geen sprake, dan mag van een niet ter vergadering aanwezige appartementseigenaar die wist of behoorde te weten dat en wanneer een vergadering plaatsvond en welke besluiten op die vergadering genomen zouden kunnen worden, worden verwacht dat hij moeite doet om kort na de vergadering kennis te nemen van de genomen besluiten. Van de appartementseigenaar mag in dat geval in beginsel worden verwacht dat hij binnen een week na de vergadering informatie inwint over die besluiten. De termijn van een maand, genoemd in art. 5:130 lid 2 BW, begint dan te lopen uiterlijk op de dag na het einde van die week. De appartementseigenaar draagt in dat geval de stelplicht en bewijslast van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat hij redelijkerwijs niet binnen een week na de vergadering van het desbetreffende besluit heeft kunnen kennisnemen.’

Webinar vergaderen

Op 13 juni organiseren we een webinar over de vergadering van eigenaren. Tijdens het webinar vertellen we welke regels er gelden als de VvE vergadert. We bespreken de verschillende soorten besluiten en uiteraard welke regels er gelden als een eigenaar het niet eens is met de beslissing van de VvE. Aanmelden kan via onze website.

Een webinar is een digitale bijeenkomst. We maken daarvoor gebruik van Microsoft (MS) Teams. U kunt vanaf elk apparaat deelnemen aan het webinar, ook als u geen MS account heeft. Het gebruik van MS Teams is voor u als gebruiker gratis.

Webinar VvE: Vergaderen (juni 2022)

Artikel delen:

!WOON