Change= verliest kort geding tegen Stichting WOON

23 mei 2022

Maandag 23 mei deed de rechter uitspraak in het kort geding dat Change= tegen ons had aangespannen. We zouden hun goede naam hebben aangetast met een artikel op onze website. Bijzonder, na alle publicaties in Het Parool en uitzendingen van AT5, Kassa – BNNVARA en #BOOS. Ons artikel ging over huurders die zich onder druk gezet voelen. Zij vinden dat sprake is van intimidatie. De rechter stelt Change= op alle punten in het ongelijk. We mogen scherp schrijven en hadden en hebben daar ook alle aanleiding voor.

De rechter oordeelt:

“Partijen hebben ter zitting een discussie gevoerd over de definitie van intimidatie. Anders dan Change en Mamadeus aanvoeren hoeft geen sprake te zijn van het dreigen met geweld om de term intimidatie te mogen gebruiken. Dat Marnadeus door het gebruik van de term intimidatie door Stichting Woon zou worden weggezet als een louche huisjesmelker is zijn eigen perceptie.”

“Hoe de beschuldigingen zijn ingekleed in het artikel kan niet los worden gezien van het achterliggende geschil tussen Change en haar huurders over de verhoging van de servicekosten, waarbij Stichting Woon optreedt als belangenbehartiger van de huurders. Change heeft ongelijk gekregen bij zowel de Huurcommissie als bij de kantonrechter en heeft niet bestreden dat de bedragen waarop de huurders blijkens die uitspraken recht hebben nog niet zijn terugbetaald. Tegen die achtergrond mag de toon van het artikel scherp worden aangezet. Van belang is dat Stichting Woon belangenbehartiger is en geen journalistiek medium. Het staat haar om die reden meer vrij om te kiezen voor een scherpe toonzetting. Lezers van het artikel zullen ook begrijpen dat het niet afkomstig is van een (onafhankelijk) journalistiek medium, maar van een min of meer partijdige belangenbehartiger, die het artikel op haar eigen website heeft geplaatst.”

“Dat Mamadeus in het artikel persoonlijk wordt beschuldigd, valt te billijken. Hij is immers oprichter, directeur en enig aandeelhouder van Change. Hij is de bedenker van het concept en het gezicht naar buiten.”

“Verder is van belang dat Stichting Woon het aanvankelijke artikel twee keer heeft aangepast. In de versie van 1 8 maart 2022 (zie 2.9) is de scherpe toonzetting iets afgezwakt en is er duidelijk melding van gemaakt dat Change huurders die het verhoogde voorschot niet hadden betaald, toch een verlenging van het huurcontract aanbiedt (“Gelukkig is Change= hier nu op teruggekomen. De huurders die dat willen is alsnog een verlenging van het contract aangeboden als zij het verhoogde voorschot betalen”). In de versie van 22 maart 2022 (zie 2.12) is de beschuldiging aan het adres van Mamadeus persoonlijk uit het artikel verwijderd. In zoverre is dus reeds door Stichting Woon tegemoetgekomen aan het belang dat Change en Mamadeus hebben bij verwijdering/rectificatie van het artikel.”

“Op grond van het voorgaande is de conclusie dat de inhoud van het artikel niet onrechtmatig is en dat de onder 4.1 en 4.2 bedoelde belangenafweging in het voordeel uitvalt van Stichting Woon. De voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd.”

“Change en Mamadeus zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.”

De uitspraak is hier te lezen.

Aanscherpen artikel?

Ondertussen is het tijd om het artikel weer aan te scherpen. Want Change= is ondertussen teruggekomen op de toezegging dat de huurster waar het artikel deels over ging mag blijven. Het lijkt er op dat de verhuurder op ramkoers zit. Of hen dat gaat helpen is maar zeer de vraag. Binnenkort veel meer actie van onze kant en de huurders.

 

 

Artikel delen:

!WOON