Meer aandacht voor duurzamere VvE’s

kaft uitvoeringsplan isolatieoffensief 2024-2026

22 december 2023

Bij de grote opgave om de Amsterdamse woningvoorraad te verbeteren zijn Verenigingen van Eigenaren van groot belang. Meer dan 60% van de woningen in Amsterdam maakt deel uit van een VvE; totaal ca. 294.000 woningen in zo’n 23.000 VvE’s. Het zijn de eigenaren in die VvE’s die besluiten moeten gaan nemen over de woningverbetering, besluiten waar vaak veel geld mee is gemoeid. Gelukkig groeit de aandacht voor deze ingewikkelde kwestie. Zo stelde de Amsterdamse gemeenteraad het Uitvoeringsplan Isolatieoffensief 2024-2026 vast.

In het uitvoeringsplan kiest de gemeente veel meer dan tot nu toe voor ondersteuning van VvE’s. Grofweg de helft van het budget van het Isolatieoffensief is hiervoor beschikbaar. Dat doet recht aan de hiervoor geschetste verdeling van de woningvoorraad, maar zal niet voldoende zijn om alle verenigingen te ondersteunen. Daarom kiest de gemeente ervoor prioriteit te geven aan een aantal voorrangsbuurten. Voor alle Amsterdamse verenigingen blijft het basisaanbod beschikbaar via het gemeentelijk VvE loket. In de voorrangsbuurten gaat de gemeente meer doen. Zo gaat zij speciale buurtbijeenkomsten organiseren. VvE’s die echt aan slag willen komen onder voorwaarden in aanmerking voor gratis verduurzamingsadvies. Hiervan zijn er meer beschikbaar dan in voorgaande jaren. Er komt financieel maatwerkadvies voor individuele eigenaren die zorgen hebben over de kosten van de verduurzaming. En om de besluitvorming op gang te houden kan zo nodig een beroep gedaan worden op een activatieteam om ook “slapende leden” aan te sporen deel te nemen aan ledenvergaderingen en activiteiten. Meer  informatie is te vinden via de VvE pagina op de website van de gemeente.

Vanuit het gemeentelijk Isolatieoffensief is ook aandacht voor eigenaar-bewoners die niet in een VvE wonen. Dit is immers ook een grote groep: circa 33.000 woningen. De gemeente biedt hen betrouwbare informatie en advies,  subsidies, en collectieve inkoopacties. Informatie hierover komt beschikbaar via het Regionaal Energieloket en een mobiel loket van de gemeente dat de wijken in zal trekken.

Terugkijken: Livecast Op weg naar duurzame VvE’s

Op 27 november organiseerde Pakhuis de Zwijger een interessante avond over de weg naar verduurzaming in gemengde VvE’s. Twee heel verschillende VvE’s, één uit De Baarsjes en één uit Amsterdam Zuidoost, vertelden over de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering in hun complex. Specialist warmtetransitie Letitia Ouillet deelde haar uitgebreide ervaringen in een andere gemeente. Ze zette helder uiteen waar allemaal rekening mee te houden en deed een aantal interessante aanbevelingen.  Roben Gort van de Gemeente Amsterdam gaf een toelichting op de voornemens uit het bovengenoemde Isolatieoffensief. De avond is terug te kijken op het Youtubekanaal van Pakhuis de Zwijger

Teruglezen: Recente artikelen over dit thema in vakblad NUL20

Het Amsterdamse vakblad NUL20 besteedde in haar laatste papieren editie ook aandacht aan dit thema. Alle artikelen in NUL20 zijn online terug te lezen, wij tippen graag de volgende:

Artikel delen:

!WOON