Versoepeling subsidiekader aanvraag buurtbudgetten

16 mei 2024

Zuidoost gaat de volgende ronde buurtbudgetten in! De 12 buurten in Zuidoost hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van € 600.000. Voor de tweede keer konden buurten aanspraak maken op een bedrag, dat op basis van het aantal inwoners per buurt wordt bepaald. De buurtplatforms in Zuidoost hebben tijdig de aanvraag ingediend. De gemeente heeft de buurtbudgetten in het leven geroepen vanuit de democratische gedachte om de organisatiekracht van bewoners en eigenaarschap per buurt te bevorderen. Op deze manier wordt de positie van bewonerscollectieven ten opzichte van de overheid verbeterd, waardoor een meer gelijkwaardige samenwerking kan ontstaan. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er wordt gewerkt met een eenvoudigere manier van aanvragen.

Wat eraan voorafging

In 2022 was de eerste keer dat alle buurten aanspraak konden maken op een buurtbudget. De grote uitdaging hierbij was om per buurt alle ideeën te verzamelen en te bundelen tot een buurtplan om zo tot een gezamenlijke subsidieaanvraag te komen. Voor het indienen van de aanvraag werden er daarom veel samenkomsten in de buurten georganiseerd. Daarnaast moest er ook bepaald worden hoe het geld besteed en verdeeld zou worden en welke thema’s er vanuit de buurt als prioriteit naar voren kwamen. Buurten moesten ook beslissen welke organisatie de aanvraag namens de buurt zou indienen en hiervoor verantwoording af zou leggen. Dit kostte veel tijd en was er behoefte om dit proces te vereenvoudigen.  In Zuidoost worden buurtbudgetten aangevraagd op basis van Model C. Bij model C staat community building en het versterken van de positie van bewoners centraal. De bewoners die een buurtbudget aanvragen werken samen in buurtcollectieven. Hiermee wordt gestimuleerd dat buurtbewoners het proces zelf vormgeven.

Versoepeling subsidiekader

De aanvraag is deze keer helemaal anders gegaan! Ter evaluatie van het eerste stadsdeelbrede buurtbudget is er een werkgroep opgericht waar buurtplatformen, gemeente (Democratisering) en !WOON deel van uit maken. Deze werkgroep heeft bereikt dat de spelregels (oftewel het subsidiekader) voor subsidieaanvragen zijn versoepeld. Ook vanuit de gedachte dat in elke buurt een buurtplatform is opgericht, die eenvoudig het plan namens de buurt kan indienen voor een volgende ronde.

Inhoudelijk is de nadruk komen te liggen op hoe bewoners betrokken worden en minder op wat er georganiseerd gaat worden. Dit doet de basisgedachte van Model C ook meer recht: het duurzaam versterken van de organisatiekracht van buurten.

Team Sterke Buurten van !WOON heeft waar nodig ondersteund in het voorbereiden en het schrijven van de aanvragen. Buurtplatforms beslissen zelf of ze ook in de uitvoeringsfase een beroep doen op ondersteuning. Ook dan ligt de volledige beslismacht bij de buurten zelf. Er is in totaal € 100.000 beschikbaar waarmee buurten zelf ondersteuning in kunnen kopen.

Meer info

Uitgebreide informatie over de Buurtbudgetten Zuidoost vind je hier.

Wat kan Team Sterke Buurten voor jouw buurt betekenen? Je leest het in deze brochure.

Wat is een buurtplatform en hoe organiseer je dit zelf voor je eigen buurt? Bekijk dit op de online kennisbank.

Samenwerken aan een democratische stad: Democratisering.

 

Artikel delen:

!WOON