De Banne Noord is door de gemeente Amsterdam aangewezen als ontwikkelbuurt. Ze wil de komende jaren extra investeren in fysieke en sociale maatregelen om de wijk weer ‘toekomstbestendig’ te maken. Onder andere de gebouwen en de openbare ruimte van Parlevinker worden om die reden aangepakt. Daarnaast wil de gemeente ook nieuwe woningen aan het gebied toevoegen. Ook het project Fokkemast valt binnen de ontwikkelbuurten aanpak. Rochdale bezit in dat gebied 29 laagbouw seniorenwoningen aan De Fokkemast 2 t/m 58.

Aanpak

Het idee is om, in overleg met de bewoners van de bestaande woningen, eerst een nieuw seniorencomplex te realiseren waar zij vervolgens naar toe verhuizen. Daarna kunnen de oude seniorenwoningen worden gesloopt en kan er op dat terrein nieuwbouw voor in de plaats komen. Omdat het gaat om oudere, vaak al zorgbehoevende bewoners, vereist het proces meer dan gemiddelde zorgvuldigheid.

Stand van zaken

In het voorjaar van 2019 heeft Rochdale met individuele bewoners verkennende gesprekken gevoerd. Er is een bewonerscommissie opgericht, bestaande uit 5 bewoners. Ze hebben in juli aangegeven gedurende het proces door !WOON te willen worden ondersteund. In het najaar is door bureau Garlic een woonwensenonderzoek gehouden. De medewerkers van dat bureau hebben daartoe met elke afzonderlijke bewoner een gesprek gevoerd. Uit dit onderzoek bleek met name dat de meestal oudere bewoners erg veel moeite hadden met de plannen voor sloop. De bewonerscommissie die met Rochdale een zo goed mogelijk sociaal plan wilde maken, beraadde zich vervolgens op haar positie; Rochdale had aan de bewoners eerst nog iets goed uit te leggen. Zo goed en zo kwaad als dat ging in de intussen aangebroken corona-tijden, heeft Rochdale een op een gesprekken gevoerd met veel bewoners. Dat was voor de bewonerscommissie reden om weer met Rochdale om tafel te willen voor het zo sterk mogelijk sociaal plan. Dat sociaal plan is eind augustus aan de bewoners gepresenteerd. Op dat plan heeft de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies geschreven waardoor het plan voor bewoners nog verder is verbeterd. Dit verbeterde plan is vervolgens vastgelegd. In 2022 wordt met de bewoners verder gesproken over het ontwerp en de invulling van het nieuwbouwcomplex.

Meer informatie

!WOON: Gerrit de Schiffart

!WOON: Ontwikkelbuurten


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Rochdale

Adres/buurt:

Fokkemast 2 t/m 58, Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON