Dringend eigengebruik i.v.m. funderingsherstel/renovatie, niet rendabele situatie als oude contracten blijven bestaan.

Kenmerk: CV EXPL 10-17192
Datum uitspraak: 5 december 2011
Rechter: M.E.B. Terwee
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Zaak speelt al sinds mei 2007. Is in feite een complexmatige aanpak van 7 panden maar Eigen Haard heeft daaruit een pand gelicht waarbij volgens haar de kosten van herstel (o.a. fundering) zo hoog is dat door exploiteren financieel niet haalbaar meer is. Plan is om van de 4 woningen door samenvoeging 2 geliberaliseerde huurwoningen te maken.

Samenvatting

Verhuurder stelt dat zij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De dringendheid volgt uit het moeten uitvoeren van ingrijpend onderhoud en renovatie, waaronder funderingsherstel, deze werkzaamheden kunnen niet in bewoonde staat worden uitgevoerd. De fundering van het pand nr. 108 dient op korte termijn te worden vernieuwd om verdere schade te voorkomen. Dit dienst plaats te vinden voordat het gehele complex wordt gerenoveerd. De kosten verbonden aan deze ingrepen zijn dusdanig, dat een verlieslijdende exploitatie zal ontstaan, indien de bewoners van pand nr. 108 terugkeren. De verhuurder ziet het noodzakelijk dat van de vier sociale huurwoningen op nr. 108 twee vrije sector huurwoningen worden gemaakt, dit om de exploitatie weer rendabel te maken.
Tot slot stelt de verhuurder dat hij al beschikt over alle noodzakelijk vergunningen om de 4 woning tot 2 woningen samen te voegen.

De huurder verweerd zich hier tegen en betwist dat de door verhuurder aangevoerde feiten en omstandigheden tot de conclusie moet leiden dat er sprake is van een dringend eigen gebruik. Huurders hebben is een tegenvoorstel gedaan om 2 huurders via stadsvernieuwsurgentie plus een verhuiskostenvergoeding uit de woning te plaatsen. Waarbij 2 woningen worden samen gevoegd en dan andere twee huurder terug keren in het pand nr.108. Dit is door de verhuurder direct afgewezen. De huurder voert nog een aantal argumenten aan maar deze worden door de Kantonrechter besproken.

De Kantonrechter beoordeeld dat: De kern van het geschil is ontstaan over de vraag of de verhuurder wel het recht heeft de woning op basis van dringend eigengebruik te vorderen, waardoor de huurovereenkomsten worden ontbonden.
De kantonrechter stelt dat de hiervoor genoemde argumenten voor de vordering te weinig zijn om de eis toe te wijzen, getoetst aan de maatstaf die de Hoge Raad voorschrijft in het “herenhuisarrest” van 26 maart 2010 (NJ 2010, 190). Hierin wordt gesteld dat het enkele feit dat de verhuurder wil overgaan tot uitvoering van een bouw- en renovatieplan, geen grond kan opleveren voor het aannemen van een dringend eigen gebruik en tevens ook niet in het geval de exploitatie van het verhuurde in ongewijzigde staat onrendabel zal zijn.
Verhuurder heeft zich niet op deze uitspraak beroepen en heeft geen goede financiële onderbouwing kunnen voorleggen. Tijdens de comparitie zijn andere kosten genoemd dan later in de conclusie van dupliek, deze tegen stellingen zijn ook onvoldoende beargumenteer. Tevens zijn de overige financiële onderbouwingen niet goed toegelicht en onderbouwd. Op basis van de toetsing van deze zaak aan de uitspraak van de Hoge Raad zal de rechter op basis daarvan de vordering van de verhuurder zal afwijzen. Hierdoor is het niet nodig om de overig argumenten van de huurders te bespreken.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON