Czaar Peterbuurt belicht

30 oktober 2011

Op een zonnige vrijdagmiddag eind september vond in de Czaar Peterbuurt een buurtconferentie plaats met als thema ‘Czaar Peterbuurt: buurt in verandering’. Ongeveer 35 mensen troffen elkaar in het nieuwe gebouw De Keyzer van zorginstelling Amsta. Aanwezig waren buurtbewoners, opbouwwerkers, bewonersondersteuners en raadsleden van het stadsdeel Centrum, waaronder het voltallige dagelijks bestuur.

Na een introductie van Mady Heubers van Amsta, de zorginstelling die het woonzorgcentrum De Keyzer beheert, volgde een uiteenzetting van Jeroen Wolfrat van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de diverse renovatieprojecten van Eigen Haard:

‘’Medio 2006 is het WSWonen betrokken geraakt bij de renovaties van de woningbouwblokken van Eigen Haard. Er bestond toen al een Bewonerscommissie Czaar Peterbuurt, maar deze bleek niet goed toegerust om overleg te voeren over de renovatie voor een specifiek blok aangezien zij opgericht was om de gehele  Czaar Peterbuurt te vertegenwoordigen. Eigen Haard wilde graag met de bewonerscommissie overleggen over de op handen zijnde renovatie van blok N45. Dat is het blok tussen de Czaar Peterstraat, Blankenstraat, Cruquisstraat en de Eerste Leeghwaterstraat. Niemand in de bewonerscommissie woonde zelf in dat blok.

In overleg met Eigen Haard is daarom besloten dat de bewonerscommissie Czaar Peterbuurt zich zou opheffen en dat het Wijksteunpunt Wonen Centrum door middel van een bewonersavond zou proberen een bewonerscommissie op te richten waar voornamelijk huurders uit het blok N45 zitting in zouden gaan nemen.

Bij de renovaties van de daaropvolgende blokken N46, N47 en N42 is ook voor deze opzet gekozen. Zo kreeg ieder blok zijn eigen bewonerscommissie. Alleen bij N41, dat slechts uit een kleine hoeveelheid woningen bestond, is daar mede door het gebrek aan animo onder de bewoners van afgezien.

Uit de technische onderzoeken van Eigen Haard bleek dat de funderingen van al deze blokken niet meer in orde waren. Daarnaast was er veel achterstallig onderhoud. Eigen Haard koos er bij alle blokken voor om de woningen volledig te strippen, dus alle wanden vloeren, plafonds en trappenhuizen eruit te halen. Daarbij zijn veel woningen samengevoegd. In het blok N45 is door Eigen Haard een deel van de gerenoveerde woningen verkocht. In blok N46 is juist voornamelijk samengevoegd en ingezet op verhuur. Bij N47 is het grootste deel verkocht en is maar een klein deel sociale huur overgebleven.

De diverse bewonerscommissies hebben bij de planvorming steeds hun stempel gedrukt op de plannen. Zo zijn vele plattegronden door inbreng van de bewonerscommissies aangepast.

Wat opviel was het grote aantal huurders die als gevolg van de renovatie er voor kozen om uit de buurt te verhuizen. Volgens sommige bewoners lag dit aan het feit dat veel van de woningen vrij klein waren en het feit dat de huurders met SV-urgentie die zij door de renovatie kregen met voorrang elders een grotere woning konden krijgen.

Ook bleek het, ondanks de ingrijpende gevolgen die een renovatie voor een huurder met zich meebrengt, het soms moeilijk om de bewoners van een blok betrokken te krijgen bij de bewonersavonden en de bewonerscommissie. Dat bleek onder andere bij blok N41. Daarom is er, voordat er voor blok N46 een bewonerscommissie werd opgericht, eerst een ‘bewonerskrantje’ gemaakt. Dit krantje, bedacht en gemaakt door het Wijksteunpunt Wonen Centrum en gecofinancierd door Eigen Haard, bevatte een uitnodiging voor een bewonersavond, een mini-enquête en een artikel met juridische informatie over de rechten en plichten van huurders bij renovatie. Tevens werden de betrokken partijen voorgesteld, met foto. De enquête kon men insturen voor de bewonersavond.

Dit alles bij elkaar bleek een groot succes. De opkomst op de bewonersavond was erg groot en vele kandidaten melden zich aan voor de bewonerscommissie. Daarnaast gaf het resultaat van de enquête de bewonerscommissie meteen een beeld van de wensen van hun achterban.

Het ‘bewonerskrantje’ is bij alle daaropvolgende bewonerscommissies gebruikt. De meeste blokken zijn inmiddels gerenoveerd of de werkzaamheden vinden er momenteel plaats. Alleen N42 en N51 zitten nog in de overleg- en besluitvormingsfase’’.

Na deze introductie over de ontwikkelingen in de Czaar Peterbuurt en een vragenrondje, gingen de deelnemers de buurt in, langs belangrijke en interessante plekken. Het mooie weer leende zich hier uitstekend voor. Ze bezochten onder andere het nieuwe Funenpark, waar het verschil goed is te zien tussen de oude Czaar Peterbuurt en het spiksplinternieuwe Funen.

Verschillende renovatieblokken werden bekeken. De buurt is min of meer in tweeën gesplitst: de al gerenoveerde en nieuwe blokken versus de nog in slechte staat verkerende renovatieblokken. Helaas ontbraken woningbouwvereniging Eigen Haard en de Key om hun visie op de buurt te geven.

Na een korte nabespreking in De Keyzer ging de groep naar café Amsterdam Roest op het Oostenburgereiland. Om na te praten en te netwerken. Al met al een geslaagde bijeenkomst en kennismaking met de buurt op een erg mooie dag!

Klik hier voor de foto’s.

Voor een artikel uit het blad nul20 met een video van AT5 klik hier.

De door het WSWonen in samenwerking met de bewonerscommissies gemaakte krantjes zijn hieronder te downloaden.

Bewonerskrantje N46

Bewonerskrantje N46 (vervolg, deel 2)

Bewonerskrantje N47

Bewonerskrantje N51

 

 

Artikel delen:

!WOON