Camelot is boos op WOON

15 december 2020

!WOON ontving een sommatie en dreiging met een schadeclaim van Camelot. Het bedrijf meent dat we hen door opzettelijk onjuiste berichtgeving een slechte naam hebben bezorgd. Verder zouden wij procedures indienen zonder machtiging van de betreffende huurder. Vrijwel direct nadat we de brief van de advocaat ontvingen konden we het ook lezen op de website Vastgoedmarkt.nl. We zullen daarom de hoofdlijnen van onze reactie ook maar gelijk publiceren. We herkennen ons niet in de verwijten en wijzen er op dat de aandacht voor Camelot vooral het gevolg is van de handelswijze van het bedrijf zelf.

‘Bombarie over miljoenenverlaging’

De claim is in eerste instantie gebaseerd op onjuiste informatie die we op deze website zouden hebben gepresenteerd over de recent bereikte huurverlaging voor huurders in de Rijswijkstraat in Amsterdam West. “Uw aanname dat alle bewoners uit november 2014 allemaal nog steeds woonachtig zouden zijn op hetzelfde adres is zoals u weet niet alleen bijzonder onaannemelijk, maar vooral: feitelijk onjuist. (….) Van de door u met veel bombarie aangekondigde en zogenaamd voorgerekende miljoenenverlaging is in de verste verte geen sprake.”

Interessant is dat de advocaat van Camelot tegelijk ook ons artikel correct citeert:  “Een deel van deze huurders is inmiddels verhuisd, maar als ze er allemaal nog zouden wonen gaat het om 75 huurders x 72 maanden x €240 en dat is bijna 1,3 miljoen euro….” (cursivering van ons). Camelot trekt daaruit de conclusie dat de strekking van het artikel is dat de huurders 1,3 miljoen euro terug zouden krijgen. Dat staat er echter niet. De kop trekt misschien de aandacht – zoals wel vaker met korte koppen van nieuwsberichten – maar de tekst van het artikel bepaalt wat de lezer tot zich neemt. In het artikel staat  dat een deel van de huurders inmiddels is verhuisd. Wij zien daarom geen feitelijke onjuistheid die aanpassing zou vereisen.

Gemiddeld bedrag terugbetaalde servicekosten onjuist

Vervolgens gaat de claim in op een artikel dat wij op 22 juni publiceerden. In dit artikel hebben wij juist positief bericht over Camelot: “Vervolgens kwam het na overleg tussen de eigenaar, Camelot en !WOON tot correctie van de afrekening voor alle huurders in het pand over 2018.” Het verwijt is dat wij ten onrechte en bewust een onjuist bedrag hebben opgegeven. We hebben dat bedrag gebaseerd op informatie van een aantal huurders, omdat we ondanks diverse malen aandringen het beloofde overzicht niet kregen van de eigenaar en Camelot. Pas na publicatie van het artikel ontvingen we op 28 juni het toegezegde overzicht. Daaruit blijkt dat huurders in het pand variërend van een klein bedrag tot maar liefst € 1173 terug hebben ontvangen. Het overzicht bevatte geen gemiddeld bedrag per huurder. Nu blijkt dat volgens de brief afgerond €260 per huurder te zijn. Dus dat hebben we nu vermeld in een onderschrift bij het betreffende artikel.

Dat doet wat ons  niets af aan de strekking van het bericht, waarin we benadrukken dat een in eerste instantie onjuiste afrekening van servicekosten alsnog in goed overleg is opgelost. Huurders in andere panden van Camelot – en ook van andere grote verhuurders – doen er verstandig aan de afrekening van de servicekosten goed te controleren. Die afrekeningen zijn bij grote panden behoorlijk complex en een fout is zo gemaakt. Bovendien zijn niet altijd alle de berekende kosten terecht. De afrekening servicekosten over het jaar 2018 kan nog tot juni 2021 bij de Huurcommissie worden aangekaart en dat kan de huurders soms aardig wat opleveren. Nog beter is natuurlijk als het na controle en overleg tot een bijgestelde afrekening komt, zoals in bovenstaand voorbeeld. Dan hoeven er geen procedures aan te pas te komen.

Kritiek op handelwijze !WOON

Onder het kopje “Operatie beschadiging” Camelot ons dat we hen opvoeren als verhuurder, terwijl wij (zouden moeten) weten dat Camelot bij de Rijswijkstraat slechts als beheerder optreedt. Die rolverdeling is iets gecompliceerder, en zeker voor huurders niet erg duidelijk. Zo betalen huurders aan Camelot, dus dat is voor hen de verhuurder. Zij betalen aan Camelot en ontvangen ook het teveel betaalde terug van Camelot. Ook bleek in de gesprekken over de afrekening dat een deel van de servicekosten door de eigenaar is doorberekend en een deel door Camelot zelf in rekening wordt gebracht. Hoe Camelot dit vervolgens met de eigenaar verrekent is niet aan de huurders en ook niet aan ons.

Ronselen huurders voor procedures tegen Camelot?

We krijgen het verwijt dat wij huurders “ronselen” voor procedures tegen Camelot. Feitelijk krijgen we zo het verwijt dat wij huurders op hun rechten wijzen. Dat is echter juist ons werk. Daarbij handelen wij altijd met toestemming van en waar van toepassing met machtiging namens de huurder. Het verwijt dat wij ongevraagd namens huurders zouden optreden, zoals Camelot meent af te leiden uit een mail van een van onze medewerkers, berust op een misverstand. We starten geen procedures bij de huurcommissie zonder dat betreffende huurders hier weet van hebben.

Bezorgen wij Camelot een slechte naam?

Onze ervaring is dat bij de berekening en afrekening van kosten van met name grote panden en complexen wel eens iets mis gaat. Dat geldt niet alleen voor Camelot, maar voor diverse andere verhuurders. Daar besteden wij net zo goed aandacht aan. Camelot heeft zich echter wel een aantal malen in de kijker gespeeld en dat leidt tot aandacht.

Een aantal voorbeelden:

  • Het begon in 2014 met de berekening van de huurprijs van de woningen in de Rijswijkstraat. De Huurcom­missie stelde 76 huurders in het gelijk bij een toetsing van de huurprijs. Vervolgens ging eigenaar Clever Real Estate in beroep. Daarin is recent (eindelijk) uitspraak gedaan. Camelot is daarin als vennoot van Clever meer dan alleen beheerder.
  • Daarnaast is gedurende diverse jaren discussie gevoerd over de servicekosten in het pand. Dat heeft over 2015 en 2016 tot vele uitspraken van de Huurcommissie geleid, waarbij de huurders in het gelijk werden gesteld en zij geld terug kregen. Die zaken hebben vervolgens tot overleg geleid, met als gevolg een gecorrigeerde afrekening van de servicekosten in 2018. Dat is mooi, want dat geeft duidelijkheid voor de huurders en voorkomt procedures.
  • Die afspraak bleek helaas niet te gelden voor 2017, waardoor zich voor dat jaar opnieuw een aantal huurders tot de Huurcommissie heeft gewend.
  • De discussie beperkte zich niet tot het pand aan de Rijswijkstraat. Ook in het door Camelot beheerde pand aan de Slotermeerlaan loopt een flink aantal procedures bij de Huurcommissie. Die hebben deels dezelfde achtergrond als de kwesties die in de Rijswijkstraat tot een correctie hebben geleid.
  • Voor de Rijswijkstraat resteert nog een discussie over de restwaarde van de inventaris na de afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor die zaak heeft de eigenaar zich gewend tot een advocaat. Daarover krijgt Camelot nader bericht, voorzien van taxatierapporten. Overigens schreef Camelot op 4 december jl. de huurders van het pand een brief waarin ten onrechte werd gesteld dat “De afrekening servicekosten is beoordeeld door Stichting !WOON en akkoord bevonden.” Dat was dus voorbarig, hetgeen – na een bericht van ons – in een brief van Camelot namens de eigenaar aan de bewoners nader is toegelicht.
  • Verder heeft Camelot breed de aandacht weten te trekken met de MyCastle constructie, waar huurders in heel Nederland verplicht een bedrag van € 202,50 betaalden voor toegang tot een website van Camelot. Deze constructie is ongeldig verklaard door de rechter en de huurders die er om hebben gevraagd hebben hun geld terug gekregen.
  • Tussentijds was Camelot nog zo creatief een deel van haar eigen kantoor in de Rijswijkstraat als Airbnb te verhuren. Dat vond de gemeente Amsterdam geen goed idee, want de regeling die vakantieverhuur toestaat ziet niet op verhuur van bedrijfsruimte. Ook dat trok de aandacht.
  • Een andere zaak die nog speelt is het alvast bij verhuur berekenen van kosten voor de eindschoon­maak. Ook daarvan heeft de rechter (in de “My Castle zaak”) bepaald dat dit niet mag. Deze vordering betrof tien huurders, die hun geld terug hebben gekregen. Camelot is het niet eens met dit vonnis, maar kon vanwege de hoogte van de vordering niet in beroep. Deze zaak zal nog een vervolg krijgen voor een nieuwe groep huurders die zich heeft gemeld met het verzoek deze kosten terug te krijgen.
  • Ten slotte wendden zich ook diverse huurders tot ons omdat Camelot bij vertrek de borg niet wenst terug te betalen voordat een afrekening van de servicekosten over 2020 is verstrekt. Zoals u weet heeft Camelot tot eind juni 2021 om die afrekening te verstrekken. Huurders moeten dan te lang wachten op de borg, terwijl zij daar recht op hebben. Deze handelwijze is niet conform de wettelijke bepalingen. Deze kwestie speelt ook in het door Camelot beheerde pand aan de Meiberg­dreef in Amsterdam Zuidoost.

Aangezien het ons werk is om huurders te informeren en te berichten over kwesties die spelen, is het gezien deze voorvallen niet verwonderlijk dat Camelot met enige regelmaat in onze berichten voorkomt.

Hebben wij Camelot schade berokkend?

Gezien het bovenstaande zien wij niet in op welke wijze wij schade toegebracht zouden hebben aan Camelot. Als het gaat om oplossen van problemen doen wij of de betrokken huurders altijd eerst een verzoek het op te lossen. Ook hebben  we diverse malen overleg gevoerd met Camelot, zowel specifiek over de afrekening servicekosten voor het pand aan de Rijswijkstraat, als meer in het algemeen. Het is dan ook bijzonder om via een sommatie met schadeclaim klachten binnen te krijgen over op onze website gepubliceerde berichten.

Vragen over huurprijs, servicekosten of andere kosten?

Huurders met vragen over huurprijs, servicekosten, borg, contractkosten en andere huur gerelateerde zaken vinden de nodige informatie op deze website. Neem contact met ons op als iets niet duidelijk is of als het lijkt alsof je misschien te veel betaalt of betaald hebt. We helpen bewoners in Amsterdam, Amstelveen en delen van Haarlem. Huurders uit andere steden kunnen we van algemene informatie voorzien en mogelijk in contact brengen met organisaties die hen verder kunnen helpen.

Servicekosten: voorschot afrekenen – werkelijke kosten

Artikel delen:

!WOON