!WOON partner in Nationaal Programma Samen Nieuw-West

11 april 2023

!WOON heeft op donderdag 23 maart het convenant Nationaal Programma Samen Nieuw-West ondertekend. In het programma zetten meer dan 50 organisaties zich in om samen te bouwen aan een kansrijke toekomst voor alle bewoners van Amsterdam Nieuw-West. 

Het doel is dat binnen twintig jaar de bewoners een plek hebben om fijn te kunnen (blijven) wonen en samen te leven. Een plek die past bij hun levensfase. En dat de kansen van de kinderen die hier opgroeien gelijk zijn aan die van andere kinderen in de stad.

Gelijke kansen en participatie

!WOON heeft al sinds jaar en dag goede netwerken in de buurten van Nieuw-West opgebouwd en heeft er diverse programma’s lopen waarbij bewoners worden begeleid bij  onder andere de sloop-, renovatie en nieuwbouwprocessen, Energietransitie, opzetten Buurtplatforms en Communitybuilding.

We ondersteunen bewoners bij het professionaliseren en versterken van hun eigen organisatiekracht en het verbinden met de buurt. Zo kunnen bewoners echt mee doen en zelf invloed uitoefenen op de verbeteringen die zij nodig vinden in de buurt.

Samen met bewoners verbeteren we de mogelijkheden voor doorstroom en woningruil in de buurt, zodat ouderen prettig en passend kunnen wonen en er meer woonruimte komt voor krap wonende gezinnen en jongeren.

Vertrouwen

Als bewoners een serieuze positie hebben en zowel in de planontwikkeling als in de uitvoering mee kunnen doen, leidt dat niet alleen tot betere resultaten maar vergroot het vertrouwen van bewoners in overheid en instanties.  Wij vinden het belangrijk dat bewoners de ruimte en tijd krijgen om eerst op een veilige manier met elkaar van gedachten te wisselen over hoe zij de ontwikkeling van de buurt zien.

Daarna wordt het makkelijker om hun wensen en behoeften uit te spreken naar de verschillende organisaties, zoals de wooncorporaties en de gemeente en daarover in overleg te gaan.

Wij voorzien bewoners(groepen) van informatie en begeleiden het proces, maar uiteindelijk doen de bewoners het zelf. Het gaat tenslotte om hun buurt en hun woonsituatie.

Samen Nieuw-West

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West zorgt voor een goede samenwerking met de belangrijkste partijen, bewoners en andere buurtpartners om sneller zaken gedaan te krijgen in Nieuw-West.

Tot de partners behoren onder andere de Gemeente Amsterdam, Combiwel Welzijn, de Jeugdzorg, het Onderwijs, alle Corporaties, Politie Amsterdam, het Rijk, lokale organisaties en  bewonersinitiatieven verenigd in de ‘Kracht van Nieuw West’, zoals Eigenwijks, Stichting SAAAM en de Ru Parré Community.

De komende maanden gaan we met de samenwerkingspartners in ‘opgaveteams’ met elkaar aan het werk om te komen tot een eerste uitvoeringsprogramma.

Artikel delen:

!WOON