Wijksteunpunt Wonen Groot Oost gaat van start

15 juli 2008

23 juli 2008 opent het WijkSteunpuntWonenGroot Oost (WSWonen Groot Oost)haar deuren op de Wijttenbachstraat 34 hs. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost is geen nieuw loket, maar een bundeling van verschillende bewoners/huurdersondersteuningsdiensten in ėėn loket. Het voordeel voor de huurder is kwaliteitsverbetering in de ondersteuning. De stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg hebben een plan opgesteld waar bewoners zeer goed mee uit de voeten kunnen en wat ook wordt ondersteund en mede is opgezet door een initiatiefgroep van bewoners. Uitermate positief, zeker nu de stadsdelen de financiële middelen ter beschikking stellen om het plan uit te gaan voeren. WSWonen Groot Oost is er voor alle huurders uit Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg.

Extreme huurverhogingen, achterstallig onderhoud, verkoop, splitsing en voortdurende pogingen van eigenaren om huurders uit de woning te krijgen. Dit zijn enkele zaken waar huurders in Amsterdam mee te maken hebben.

Niet iedere bewoner is op de hoogte van zijn rechten en de wettelijke regels en de bescherming die deze bieden. Daarom worden er overal in de stad WijkSteunpunten Wonen opgezet.

Doelstelling van de WijkSteunpunten Wonen (WSWonen) is de bewonersondersteuning in breedste zin zodanig te organiseren, dat de inwoners van de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg het WSWonen herkennen als de plek waar je met al je vragen op het gebied van wonen en huren terecht kan.

Om dat te realiseren is er een plan gemaakt dat gedragen wordt door beide stadsdeelbesturen en een initiatiefgroep van bewoners en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties. Naast het bestaande huurteamwerk (Huurteam Oost blijft bestaan) komt er extra ruimte voor bewonersondersteuning. Deze medewerkers geven ondersteuning bij vragen over huurbescherming, bij splitsen en verkoop, groot onderhoud, woningverbetering, sloop/nieuwbouw en bij intimidatie door verhuurders/eigenaren.

Naast individuele ondersteuning is ook collectieve belangenbehartiging van huurders nodig. Zeker nu de gemeente Amsterdam en de stadsdelen de woningvoorraad willen omvormen: huurwoningen worden omgezet in koopwoningen, er wordt meer gebouwd voor middengroepen. De druk op de onderkant van de woningmarkt neemt daardoor toe. Eigenaren zien hun kans schoon om hun bezit te gelde te maken en ondernemen allerlei pogingen om van hun huurders af te komen.

Het WSWonen voorziet dan ook in een medewerker die initiatiefgroepen van bewoners bij het opstarten en functioneren ondersteunt en ondersteuning geeft aan lokale belangenbehartigingsorganisaties zoals de Huurdersvereniging Groot Oost (HVGO). Kortom de gaten die er nu in de bewonersondersteuning zitten worden opgevuld. Dat is voor de bewoners en zeker voor degenen die met ingrepen in de woning te maken krijgen een hele goede zaak.

Het WSWonen wordt gefinancierd door de centrale stad, stadsdeel Oost/Watergraafsmeer en stadsdeel Zeeburg. De bedoeling is om met half juli aanstaande te beginnen. Wij zijn zeer verheugd dat de stadsdelen akkoord zijn met de plannen.

Meer weten: bel dan met Huurteam Oost tel: 4620330, vraag naar Jeroen Koster

Artikel delen:

!WOON