Wijksteunpunt Wonen actief in Delflandpleinbuurt

02 april 2012

De Delflandpleinbuurt in Slotervaart Zuid is al jaren een stedelijk vernieuwingsgebied. Een aantal onderdelen van het vernieuwingsplan zijn uitgevoerd, nieuwbouw Masira en Tuinstede na sloop woningen Noordstrook, andere onderdelen verkeren in de bouwfase en veel plannen moeten nog uitgewerkt worden.

 

Op de foto staat de nieuwbouw van de woningen boven en naast de nieuwe brede school Fiep Westendorp , voorheen Jan de Doperschool, die nog voor de zomer opgeleverd zal worden.

De portiek etage woningen van de Zuidstrook , tussen Vlaardingenlaan en Voorburgstraat, zijn allen vorig jaar gesloopt. Een braakliggend terrein van twee voetbalvelden groot wacht nu op tijdelijke invulling en uiteindelijk definitieve nieuwbouw, als de woningmarkt weer aantrekt. Planvorming nieuwbouw in de Maassluiszone, tussen spoorlijn en Maassluisstraat, is al enkele jaren geleden gestaakt. De te slopen portiek etage woningen aldaar staan er nog en verdienen op z’n minst een lichte renovatie. Tot slot het Delflandplein zelf: planvorming voor herinrichting van het plein en mogelijke bebouwing aan weerzijden van de A10 stagneren. De renovatie van de galerijwoningen boven de winkels en bedrijfsruimten in twee flats gelegen aan het plein start naar verwachting begin volgend jaar, herhuisvesting van de vaste bewoners is in volle gang.

Hoewel het een relatief klein vernieuwingsgebied is, is er voor de bewonersondersteuner van het Wijksteunpunt Wonen dus genoeg te doen in de Delflandpleinbuurt. De ondersteuning richt zich in 2012 op drie groepen bewoners.

In de bewoners Kerngroep hebben zich actieve bewoners van de Delflandpleinbuurt verenigd om collectief de bewonersbelangen bij het opstellen, uitwerken en uitvoeren van de vernieuwingsplannen en andere bouw- en inrichtingsplannen te behartigen. Er is regelmatig overleg met bij de vernieuwing betrokken Stadsdeelambtenaren en bestuurders, de in het gebied actieve woningbouwcorporaties en andere instanties.

Intensiever en meer frequent wordt het bestuur van de Vereniging Flatbewoners Delflandplein (VFD) ondersteunt bij hun inbreng bij de renovatie- en herhuisvestingsplannen. De veelal oudere leden verhuizen naar de nieuwbouw boven de brede basisschool met recht op terugkeer in hun dan gerenoveerde woning als dat niet bevalt. De ondersteuning werd in 2011 betaald door Far West en sinds begin 2012 door de VOF Nieuw Delflandplein, waarbinnen woningstichting De Key de plaats van Far West heeft overgenomen.

Een aparte groep vormen de voormalige bewoners van de Zuidstrook die na de sloop in wisselingwoningen gehuisvest zijn in afwachting van terugkeer naar de nieuwbouw, waarbij het de vraag is of er ooit op het nu braakliggende terrein sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. De Key moet met iedere wisselwoningbewoner apart een acceptabele oplossing voor de situatie zien te vinden. Een aantal bewoners hebben zich verenigd en worden ondersteund door het Wijksteunpunt.

Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw West (WSW NW)  is na de fusie van de drie stadsdelen Osdorp, Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart vorm gegeven als een samenwerkingsverband van het ASW en Eigenwijks. Tot de fusie van de stadsdelen voerde Eigenwijks in Slotervaart het Wijksteunpunt Wonen uit. OpbouwwerkersIetjede Wilde en Elbert van Duijkeren en spreekuurhoudsterFatmaYildiz , alle drie in dienst bij Eigenwijks, functioneren nu binnen het team van WSW NW en voeren met de andere teamleden werkzaamheden uit ter ondersteuning van bewoners(groepen) in heel Nieuw West.

Elbert van Duijkeren, opbouwwerker Eigenwijks, bewonersondersteuner WSW NW

Bron: Westerpost,  28 maart 2012

Artikel delen:

!WOON