Woonduur wordt afgeschaft!

05 april 2015

Huurders van zelfstandige woonruimte die nog niet ingeschreven staan bij WoningNet, let op: Uw woonduur vervalt binnenkort! Er komt een overgangsregel en woningzoekenden worden geadviseerd om zich zo snel mogelijk in te schrijven bij Woningnet. In ieder geval vóór 1 januari 2016 (was 1 juli 2015).

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet. Hierin staan regels over hoe huurwoningen verdeeld moeten worden. De overheid heeft besloten om de woonduur af te schaffen, zodat iedereen een gelijke kans krijgt op een woning. Om uw opgebouwde woonduur (datum huur- of koopovereenkomst huidige woning) nog 15 jaar te kunnen gebruiken, is het van groot belang om u vóór 1 januari 2016 in te schrijven bij WoningNet of om uw verlopen inschrijving te heractiveren.

Een groot aantal huurders staat nog niet ingeschreven bij WoningNet. Om op basis van uw huidige woonduur te kunnen reageren op het aanbod moeten naast de basisgegevens, de woonsituatie, de woonwensen, ook het e-mailadres worden ingevuld.

Zonder inschrijving bij WoningNet kunt u niet reageren op de aangeboden huurwoningen. Behalve op de website van WoningNet kunt u ook bij de balies van de woningcorporaties terecht voor hulp bij ondersteuning bij inschrijven. Bij het wijksteunpunt bij u in de buurt kunt u het papieren inschrijvingsformulier van WoningNet verkrijgen. De papieren inschrijving kunt u zelf opsturen naar WoningNet.

Mocht uw inschrijving niet volledig of compleet zijn, dan bestaat er een kans dat u uw huidige woonduur na 1 januari niet meeneemt.

Voor meer informatie www.woningnet.nl of klik hier.

Let op: De regeling geldt ook voor huurders van onzelfstandige wooneenheden van een woningcorporatie, als het huurcontract vóór 1 mei 2001 is afgesloten. Klik hier voor de nadere uitleg.

-> Informatiefilmpjes over huisvestingswet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

Stadsregio: WoningNet moet goedkoper

De regioraad van Stadsregio Amsterdam heeft op 17 maart ingestemd met de nieuwe woonruimteverdeling. Daarbij heeft de raad het bestuur van de Stadsregio gevraagd met WoningNet te overleggen over verlaging van de kosten.

In meerdere inspraakreacties op de voorstellen, waaronder die van de Wijksteunpunten Wonen, is hierop aangedrongen. Er kwamen bij de regioraad overigens veel reacties binnen, vooral van huurdersorganisaties maar ook van gemeenten en individuele bewoners.

In de inspraakreactie van de Wijksteunpunten Wonen is verder aangedrongen op een gedegen voorlichtingscampagne. Het is van groot belang dat de komende maanden iedereen bereikt wordt met de boodschap dat inschrijving bij Woningnet nodig is om gebruik te maken van de overgangsregeling. De wijksteunpunten zullen daaraan zoveel mogelijk bijdragen, maar beschikken niet over de middelen voor een uitgebreide eigen campagne. Inmiddels is er wel over gesproken met de corporaties en de gemeente en stemmen we de informatievoorziening af.

In de inspraak is ook aangedrongen op goede dienstverlening aan huurders die niet zo bedreven zijn in het gebruik van internet. Met de corporaties is nu afgesproken dat hun balies beschikbaar zijn voor hulp bij inschrijving. Ook is er veel meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheid de inschrijving te regelen met een gewoon formulier.

De wijksteunpunten houden de komende tijd goed contact met huurdersorganisaties, gemeente en corporaties om signalen over de gang van zaken rond de overgangsregeling in de gaten te houden.

 

Artikel delen:

!WOON