Ontbinden huurovereenkomst – huurschuld na extreme huurverhoging – afgewezen

Kenmerk: 13 - 8956
Datum uitspraak: 4 augustus 2015
Rechter: Toorman, Vd Kwaak, Polak
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder stelt huurverhoging van € 1100 per maand voor. Vervolgens zou er een huurachterstand zijn. Bovendien is huur volgens hem te laag in verhouding tot exploitatielasten van het pand. Afgewezen door Gerechtshof.

Samenvatting

Vh gaat in beroep tegen uitspraak KR over huurprijs. Per 30 juni 2012 bedraagt de kale huur 461 euro per maand. Verhuurder stelt voor de huur te verhogen naar 1.548 per maand. Dit voorstel herhaalt verhuurder bij aangetekende brief van 18 juli 2012, die volgens PostNL op 19 juli 2012 is afgeleverd aan Amstel 173.
Vanaf juli 2012 betaalt huurder nog steeds 461 euro kale huur aan verhuurder. Verhuurder en vervolgens diens incassogemachtigde manen huurder aan een huurachterstand ter grootte van het verschil met de volgens hen verschuldigde huur van 1.548 euro te betalen. Huurder is het daarmee niet eens, omdat hij de aangetekende brief noch een afhaalbericht daarvan heeft ontvangen. In april 2014 start verhuurder tegen huurder een ontbindingsprocedure wegens huurschuld ten bedrage van 9.783,63 euro.
Ter onderbouwing van zijn vordering voert verhuurder o.a. het volgende aan:rn- de rappelbrief van 18 juli 2012 over de huurverhoging heeft verhuurder aangetekend verzonden en gezien het afhaalbewijs heeft huurder die ontvangenrn- huurder heeft niet tijdig conform artikel 7:253 BW een verzoek bij de Huurcommissie (HC) ingediend om een uitspraak te doen over de redelijkheid van dat voorstel, waarmee de huurverhoging onherroepelijk is gewordenrn- reden voor de huurverhoging is de structurele wanverhouding tussen huurinkomsten en exploitatiekosten, waardoor het niet geldig verklaren van de huurverhoging in strijd met redelijkheid en billijkheid is en schending oplevert van artikel 1 van het Eerste Protocol (EP).
Tegen de vordering van verhuurder voert huurder o.a. het volgende verweer:rn- er is geen rechtsgeldig en tot een huurverhoging leidend voorstel gedaan, nu huurder nimmer een aangetekende brief of afhaalbericht heeft ontvangen.
Op dat moment bevond hij zich op een schip op de Stille Oceaan, zodat de Track & Trace-informatie van PostNL niet kan kloppen.
– overigens zou op grond van artikel 10 Uhw slechts het toegestane percentage huurverhoging van 2,3% verschuldigd zijn- op grond heersende jurisprudentie is gee sparek van schending van artikelrn1 EP.
Op 7 april 2014 doet de kantonrechter uitspraak en wijst daarin de vorderingen van verhuurder af. Daartoe overweegt de kantonrechter o.a.:rn- huurder wordt niet geacht de voorgestelde huurverhoging te zijn overeengekomen, omdat niet vaststaat dat hij de in artikel 7:253 lid 2 BW bedoelde rappelbrief van 18 juli 2012 heeft ontvangenrn- verhuurder kan niet aannemelijk maken dat de rappelbrief aan de geadresseerde/huurder op Amstel 173’ op de voorgeschreven wijze is aangeboden, nu PostNL slechts vermeldt dat die brief op 19 juli is afgeleverd aan geadresseerde Amstel 173, hetgeen niet hetzelfde is als Amstel 173’, en verhuurder niet heeft aangetoond wie voor ontvangst heeft getekendn- het Nederlandse stelsel van huurprijsbescherming en huurprijsregelgeving is niet in strijd met artikel 1 EP en het beroep op redelijkheid en billijkheid is onvoldoende gemotiveerd.
Verhuurder tekent hoger beroep aan. Het Gerechtshof oordeelt dat is gebleken dat huurder niet heeft getekend voor ontvangst van de brieven en dat het Nederlandse recht gewoon van toepassing is. Er is ook geen sprake van een structurele wanverhouding tussen huur en exploitatie. Vordering afgewezen en verhuurder veroordeeld in de kosten. Geen kosten voor het fonds.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON