Bewonerscommissie bij beheer, renovatie of sloop

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van huurders in een complex woningen. Meestal is dat een flat of een deel van een buurt. Een bewonerscommissie zorgt doorgaans voor het contact met de verhuurder over zaken die het complex aangaan, zoals onderhoud, renovatie, servickosten en leefbaarheid. Vooral bij plannen voor renovatie of sloop is het bestaan van een bewonerscommissie belangrijk omdat deze formele rechten heeft op grond van de Overlegwet en in Amsterdam op grond van de Kaderafspraken. !WOON kan helpen met oprichten van een bewonerscommissie of versterken van een bestaande commissie.

De positie van bewonerscommissies is geregeld in de Overlegwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewonerscommissies enerzijds en huurdersorganisaties anderzijds. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders van een complex en wordt ook wel complexorganisatie genoemd. Een complex is een verzameling van woongelegenheden in één of meerdere gebouwen. Het komt ook voor dat een deel van een wijk als complex wordt aangemerkt. De Overlegwet spreekt zich niet uit over de rechtsvorm die een bewonerscommissie. In de praktijk is meestal sprake  van een zogeheten “informele vereniging”. Dat wil zeggen dat de bewonerscommissie geen rechtspersoon is en niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar officiële verenigingen en stichtingen komen ook voor. De bevoegdheden van een bewonerscommissie zijn beperkt tot beleid en beheer met betrekking tot het eigen complex en gaan dus niet over het algemene beleid van de verhuurder.

Bewonerscontactpersoon

Het komt voor dat de verhuurder en de overkoepelende huurdersorganisatie er niet in slagen een bewonerscommissie op te richten. Er kan dan in overleg voor worden gekozen om een bewonerscontactpersoon te benoemen. Een contactpersoon kan een aantal taken van een bewonerscommissie vervullen, maar zonder de wettelijke rechten en plichten.

Bewonerspanel

De verhuurder en overkoepelende huurdersorganisatie kunnen afspreken een bewonerspanel in te richten. Geïnteresseerde huurders worden benaderd om aan het panel deel te nemen. Tegenwoordig zijn de panels meestal digitaal en worden georganiseerd rondom een bepaald thema. Doel van een panel is om nieuwe ideeën op te doen en/of om  draagvlak voor nieuw beleid te peilen. Een dergelijk panel heeft geen formele status en kan geen rechten ontlenen aan haar bestaan.

Artikel delen:

!WOON