Bewonerscommissie bij beheer, renovatie of sloop

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van huurders in een complex woningen. Meestal is dat een flat of een deel van een buurt. Een bewonerscommissie zorgt doorgaans voor het contact met de verhuurder over zaken die het complex aangaan, zoals onderhoud, renovatie, servicekosten en leefbaarheid. Vooral bij plannen voor renovatie of sloop is het bestaan van een bewonerscommissie belangrijk omdat deze formele rechten heeft op grond van de Overlegwet en in Amsterdam op grond van de Kaderafspraken. Bezoek hier onze inhoudelijke pagina over de positie en rechten van bewoners en de bewonerscommissies in renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten.  !WOON kan helpen met oprichten van een bewonerscommissie of versterken van een bestaande commissie.

Positie van de bewonerscommissie

De positie van bewonerscommissies is geregeld in de Overlegwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewonerscommissies enerzijds en huurdersorganisaties anderzijds. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders van een complex en wordt ook wel complexorganisatie genoemd. Een complex is een verzameling van woongelegenheden in één of meerdere gebouwen. Het komt ook voor dat een deel van een wijk als complex wordt aangemerkt. De Overlegwet spreekt zich niet uit over de rechtsvorm die een bewonerscommissie. In de praktijk is meestal sprake  van een zogeheten “informele vereniging”. Dat wil zeggen dat de bewonerscommissie geen rechtspersoon is en niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar officiële verenigingen en stichtingen komen ook voor. De bevoegdheden van een bewonerscommissie zijn beperkt tot beleid en beheer met betrekking tot het eigen complex en gaan dus niet over het algemene beleid van de verhuurder.

Bewonerscommissie bij renovatie of sloop-nieuwbouw

Als bewoner kan je actief inbreng leveren in een plan voor renovatie of sloop. Niet pas als het plan al klaar is, maar vanaf het begin. Samen met andere bewoners inventariseer je wensen en mogelijkheden. In overleg met de verhuurder kom je tot een gedragen plan. Die samenwerking doe je in een bewonerscommissie, waarbij je gebruik maakt van de wettelijke rechten uit de Overlegwet en de Amsterdamse Kaderafspraken.

Projecten in Amsterdam waar !WOON de bewoners bijstaat

!WOON heeft vele jaren ervaring in het ondersteunen van bewonerscommissies bij beheer en bij plannen voor renovatie en sloop. We doen dat altijd samen met en in opdracht van de bewoners. Bezoek hier onze pagina’s van projecten waarbij !WOON ondersteuning geeft aan bewonerscommissies.

Bewonerscontactpersoon

Het komt voor dat de verhuurder en de overkoepelende huurdersorganisatie er niet in slagen een bewonerscommissie op te richten. Er kan dan in overleg voor worden gekozen om een bewonerscontactpersoon te benoemen. Een contactpersoon kan een aantal taken van een bewonerscommissie vervullen, maar zonder de wettelijke rechten en plichten.

Bewonerspanel

De verhuurder en overkoepelende huurdersorganisatie kunnen afspreken een bewonerspanel in te richten. Geïnteresseerde huurders worden benaderd om aan het panel deel te nemen. Tegenwoordig zijn de panels meestal digitaal en worden georganiseerd rondom een bepaald thema. Doel van een panel is om nieuwe ideeën op te doen en/of om  draagvlak voor nieuw beleid te peilen. Een dergelijk panel heeft geen formele status en kan geen rechten ontlenen aan haar bestaan.

Onze ondersteuning in samenvatting

  • Hulp bij het oprichten van een bewonerscommissie of versterken van een bestaande commissie
  • Bekijk hier waar we actieve ondersteuning geven aan bewonerscommissies bij renovatie en sloop-nieuwbouw
  • Cursussen, online trainingen en (online) webinars
  • We stimuleren onderlinge kennisdeling van bewonerscommissies en organiseret netwerkbijeenkomsten
  • We helpen ook bewonersgroepen die initiatieven nemen en/of opkomen voor hun buurt: bekijk hier de menukaart

Kosten?

  • De cursussen en trainingen zijn gratis
  • Ondersteuning bij alle thema’s behalve renovatie en sloop-nieuwbouw zijn gratis
  • Bij renovatie en sloop-nieuwbouw kiest u de ondersteuning, maar legt u de rekening bij uw verhuurder of huurderskoepel. De kaderafspraken regelen dat zij deze voldoen als de bewonerscommissie daarom vraagt
  • Deelname aan onderlinge kennisdeling en netwerkbijeenkomsten zijn gratis

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met !WOON via ons vragenformulier of bel 020 5230 130. Wilt u ondersteuning van uw bewonerscommisie bij een plan voor renovatie of sloop, voor ondersteuning van uw bewonersgroep of -commissie? Neem dan vooral ook contact met ons op.

Meer lezen

Over de overlegwet en kaderafspraken

Over bewonerscommissies en representativiteit

Projecten bewoners samen met !WOON

Artikel delen:

!WOON